ریاست مشترک شهر میِرسن ه.د.پ بازداشت شد

فاطمه‌گُل دمیرتاگ رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌های شهر میرسین ترکیه بازداشت شد

فاطمه‌گُل دمیرتاگ رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌های شهر میرسین ترکیه بازداشت شد.

 

بامداد امروز پلیس آ.ک.پ فاطمه‌گُل دمیرتاگ رئیس مشترک ه.د.پ شهر میرسین را بازداشت کردند.

 

دمیرتاگ از طرف پلیس به اداره امنیتی شهر عثمانیه ترکیه انتقال داده شده است.