ریاست مشترک پ.ی.د: زنان سوریه راهنمای زنان خاورمیانه هستند

عایشە هسو ریاست مشترک پ.ی.د طی سخنانی در کنگره زنان این حزب گفت زنان در انقلاب سوریە راە حقیقی را بە همە زنان خاورمیانە نشان دادند

عایشە هسو ریاست مشترک پ.ی.د طی سخنانی در کنگره زنان این حزب گفت زنان در انقلاب سوریە راە حقیقی را بە همە زنان خاورمیانە نشان دادند

کنگرە موسس سازمان زنان حزب اتحاد دمکراتیك امروز در مرکز فرهنگ و هنر آرام تیگران واقع در شهرک رمیلان کانتون قامشلو برگزار شد. عایشە هسو ریاست مشترک این حزب کە سخنران کنگرە بود گفت که زنان در انقلاب سوریە راە حقیقی را بە همە زنان خاورمیانە نشان دادند.

 

عایشە هسو ریاست مشترک پ.ی.د در سخنرانی خود گفت زنان سوریە نقشی اساسی و تاریخی در تغییر سیاستهای خاورمیانە دارند. او همچنین شهدای انقلاب روژاوا و شمال سوریە از جملە آوستا خابور کە برابر نیروهای اشغالگر ترکیه تسلیم نشد را بە یاد آورد.

 

هسو با اشارە بە اهمیت تاریخی ماە جولای در تاریخ جنبش خلق کرد گفت روزهای چهاردهم تا نوزدهم جولای بە عنوان روزهای انقلاب روژاوا و زنان برای دستیابی بە آزادی و حقوق حقە خود شناختە می شود.

 

ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک خاطر نشان کرد کە رژیمهای مقتدر منطقە قصد دارند با پایمال کردن حقوق زنان از آنان استفاده ابزاری بکنند. انقلاب روژاوا امکان حضور زنان در عرصەهای سیاسی و نظامی را فراهم کردە و زنان سوریە با مبارزاتشان راە را برای زنان خاورمیانە هموار کردەاند.

 

عایشە هسو با تاکید بر آنکە سیستم خودمدیریتی دمکراتیک در شمال سوریە نمونە مناسبی برای چارەیابی بحرانهای سوریە است اضافه کرد از آغاز گفتە بودند کە با اتحاد و همفکری قادر بە حل بحرانهای سوریە خواهند بود در حالی که نشستهای ژنو و آستانە بر وسعت بحرانهای سوریە افزودند.

 

ریاست مشترک پ.ی.د از همە زنان خواست بە مقاومت خود در مقابل دشمنان ادامە دهند.