زاگرس مانی:‌پژاک پیشاهنگ خط مقاومت و مبارزه در جهان سرمایه‌داریست

در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون آرین TV مسئول مطبوعات و رسانه‌ی حزب حیات آزاد کردستان پژاک گفت: خط سوم خط خلق میباشد. خط سوم خود قدرت و آزادی میباشد. خط سوم زیر ساخت و پایه‌های فکری آن بر اساس خلق، آزادی و برابری است.

زاگرس مانی مسئول مطبوعات و رسانەی حزب حیات آزاد کردستان پژاک جدال رسانه‌ای آمریکا و حکومت استعمارگر ایران و نقش و سیاست‌های کنونی سپاه پاسداران در ایران و منطقە را بررسی و تحلیل کرد.

مانی در آغاز سخنان خویش اعلام کرد: جدال میان آمریکا و حکومت استعمارگر ایران بدل به جنگ زرگری شده  که مدیا و رسانه را تغذیه میکند. ترامپ به مانند هیکلی از این قضیه میدان‌دار این جنگ میباشد و حکومت دسپوتیک ایران نه خواهان تعویض برای دموکراتیک شدن جامعه است و نه تمایلی برای تغییر در سیاست‌های خارجی و داخلی خود دارد. این جدال به معنای شروع جنگ نظامی نیست بلکه در وضعیت کنونی تنها یک جنگ رسانەای میباشد.

وی در رابطه با روابط دیپلماتیک و میانجیگری‌های میان آمریکا و حکومت ایران گفت: دولت‌هایی مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، هند و… در میانجیگری میان حکومت استعمارگر ایران و آمریکا تنها خواهان یکی به نعل و یکی به میخ هستند. تمام این میانجگری‌ها برای چارەیابی بحران کنونی نیست. میانجگری این دولت‌ها از سوی آمریکا برای ایجاد مذاکرات دوجانبە شکل میگیرد. ایجاد مذاکرات به معنای فشار و سرکوب هرچه بیشتر در داخل و فروش منافع ملی میباشد. زندانی کردن فعالین زیست محیطی و مدنی و وکلا از جمله امیر سالار داوودی نیز در چهارچوب فشار و سرکوبهای داخلی میباشد.

ایشان در ادامه نیز افزود: پژاک با پاردایم رهبر اوجالان پیشاهنگ خط مقاومت در جهان گلوبال نظام سرمایەداری است. پژاک به عنوان جزئی از خط مبارزه و مقاومت در جهان افتخار میکند که به مقابله با نظام اختاپوس سرمایەداری برخاستە است. نظام سرمایەداری نیز با استفادە از رسانه‌های زرد و سایه و جنگهای زیر پوست،ی جنگهای نرمی را در مقابل جنبش آزادی‌خواه آپوئی انجام میدهد. بدان معنا که هر جنبش سوسیالیستی برای آمریکا خطرناک و برای نوکران و استعمارگرانی به مانند حکومتهای استعمارگر ایران و ترکیه زنگ خطر میباشد.

وی به خط سوم اشاره کرد و خاطر نشان کرد که خط سوم میتواند ارتباط داشته باشد اما هیچگاه وابسته نیست و افزود: خط سوم خط خلق میباشد. خط سوم خود قدرت و آزادی میباشد که منافع تمام خلقها را در نظر میگیرد. فلسفه و استراتژیک خط سوم تفاوت میان وابستگی و ارتباط است. خط سوم وابستەی هیچ نیرو و دولت و قدرتی نیست بلکه از سیاست‌های راهبردی خود را پیروی میکند. خط سوم در صورتی ارتباط با هر نیرو، جریان و… ایجاد میکند که در اولویت اول منافع خلق و اهداف مشترک در نظر گرفته شود. خط سوم زیر ساخت و پایەهای فکری آن بر اساس خلق، برابری و آزادی جامعه میباشد.

مسئول مطبوعات و رسانەی پژاک در ادامه به نقش سپاه در خیانتهای احزاب کردی اشاره کرد و گفت: برخی از نیروها و احزاب شرق کردستان از سوی سپاه تروریستی پاسداران برای مقابله با جنبش آپوئی شرق کردستان جهت دهی می‌شوند. حزب دموکرات باشور کردستان نیز از سوی دیگر گربه رقصان و فضا گردان این موضوع می‌باشد. سپاه با اعمال سیاست‌های خود خواهان شکاف عمیقتر در میان تمامی احزب کردی و در کل خانە و سرزمین خلق کرد است. پ ک ک و پژاک نقطه مشترک ترکیب نامتجانس میت، سپاه پاسداران، حزب دموکرات باشور کردستان و برخی احزاب و نیروهای شرق میباشد.

زاگرس مانی در پایان برنامه به پروژەی پژاک اشاره کرد و گفت: پروژەی پژاک میتواند استعمارگران کردستان را پاکسازی کند. با اتحاد در پروژەی پژاک میتوان گام‌هایی عملی برداشت. اختلاف ایدئولوژیک در میان احزاب مسبب عدم اتحاد در میان نیروها و احزاب می‌باشد. باید دانست که در کردستان دو نیروی اصلی در پیکار هستند. نیروی که تفکرات غرب گرایانه دارد و به نام روابط دیپلماتیک با استعمارگران کردستان ارتباط ایجاد میکند. این نیرو خواهان کرد آزاد نیست زیرا به تمامی وابستە می‌باشد. و نیروی دوم نیرویست که خواهان آزادی، برابری و دموکراسی راستین است. مسئلەی اساسی تضاد ایدئولوژیک در ایجاد آیندە و اتوپیای خلق میباشد.