زنان جوان دیرالزور: ازدواج زنان در سنین کودکی محکوم است

زنان جوان ساکن دیرالزور طی بیانیەای ازدواج در سنین کودکی را محکوم کردند و از مسئولین مربوطە خواهان محافظت از کودکان شدند

زنان جوان ساکن دیرالزور طی بیانیەای ازدواج در سنین کودکی را محکوم کردند و از مسئولین مربوطە خواهان محافظت از کودکان شدند

 

زنان جوان دیرالزور سوریە با هدف محکوم کردن ازدواج در سنین کودکی بیانیەای منتشر کردند.

این بیانیە روز گذشتە توسط الهام ابراهیم عضو خانە زن در حضور دهها زن جوان قرائت شد.

 

در این بیانیە ازدواج زنان در سنین کودکی محکوم و از ازدواج در سنین کودکی بە عنوان پایمال کردن حقوق کودکان نامبردە شدە است.

 

این بیانیە افزود، کودکانی کە مجبور بە ازدواج می شوند هنوز بە سطحی از توانایی نرسیدەاند کە مسئولیت خانوادە و فرزندان را بر عهدە بگیرد.

 

الهام ابراهیم عضو خانە زن با علام آنکە باید از ازدواج زنان در سنین کودکی جلوگیری شود، از مسئولین مربوطە خواست برای محافظت از کودکان، قانونی تصویب شود و با خاطیان بە شدت برخورد شود.