زنان طبقا در سوریه در حال تدارک مراسم هشت مارس

زنان شهر طبقا در حالی خود را برای برگزاری مراسم هشت مارس آماده می‌کنند که تا سال ٢٠١۶، داعش این شهر را به قتل‌گاه زنان بدل کرده بود.

زنان شهر طبقا در حال تدارک برگزاری مراسم هشت مارس روز جهانی زن هستند.

 

زنان شهر طبقا در حالی خود را برای برگزاری مراسم هشت مارس آماده می‌کنند که تا سال ٢٠١۶، داعش این شهر را به قتل‌گاه زنان بدل کرده بود.

 

طبقه شهری در نزدیکی رقا است و در عملیات نیروهای سوریه دمکراتیک آزاد شد.

 

فعالین عضو شورای زنان طبقا در حال نقاشی بر روی دیوارها و نصب تصاویر مربوط به هشت مارس هستند.

 

هر ساله در روژاوا و دیگر مناطق آزاد شده در شمال سوریه مراسم‌های پرشکوهی در روز جهانی زنان برگزار می‌شود.