زن قربانی به زور به عقد فرد متجاوز در آمد

مائده طی سخنانی به کمپین فعالین بلوچ گفته، از سوی یک فرد نزدیک به ارگان‌های امنیتی به نام "ع.ت" مورد آزار جنسی قرار گرفته است. 

طی آخرین خبرها یک زن جوان بلوچ قربانی تجاوز جنسی در ایرانشهر که شکایتش راه به جایی نبرده بود در نهایت برای حفظ آبروی خانواده به عقد فرد متجاوز در آمد

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک زن جوان بلوچ با نام مستعار مائده معلم رسمی آموزش و پروش از اهالی شهرستان خاش است کە از چندین سال پیش در شهرستان ایرانشهر تدریس میکند.

 

مائده طی سخنانی به کمپین فعالین بلوچ گفتە، از سوی یک فرد نزدیک به ارگان‌های امنیتی به نام "ع.ت" مورد آزار جنسی قرار گرفته است. 

 

این معلم در شرح حال خود می‌گوید،  طی سال‌هایی که در ایرانشهر تدریس می‌کرد بارها توسط افراد ناشناس تهدید شدە و این تهدید‌ها تا جایی ادامه داشت که به حراست اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کردە و مسئله را مطرح کرد، اما پاسخی در اینبارە دریافت نکردە است.

 

او می‌افزاید، پس از مدت کوتاهی توسط دو فرد ناشناس مسلح در ایرانشهر ربوده و بیهوش شد و تا زمان به هوش آمدن متوجه چیزی نشدە است.

 

مائدە می‌گوید، یک بار دیگر نیز در زاهدان پس از خروج از ترمینال توسط یک رانندە پراید با تهدید اسلحه به مجتمع نسیم بردە شدە  و در آنجا یک دختر جوان دیگر را جلوی چشمش مورد آزار جنسی قرار دادەاند.

 

این معلم اهل خاش با اشارە بە آنکە پس از گذشت پنج ماە از شکایتش پروندە وی همچنان بدون بررسی باقی ماندە می‌افزاید، شایعاتی توسط شخص متجاوز دربارە وی پخش و بە گوش اقوام رسید.

 

بە گفتە مائدە در نهایت خانوادەاش تصمیم گرفتەاند او را به زور بە عقد فرد متجاوز در آوردەاند تا آبرویشان حفظ شود کە با این اقدام راه را برای تجاوزهای بیشتر بیشتر باز کردەاند.

 

گفتنی است، خرداد ماه سال جاری مولوی محمد طیب ملازهی در نماز عید از راز سر به مهر تجاوز به دختران در ایرانشهر توسط یک باند تجاوز کار دارای "زر و زور" خبر داد. این موضوع با واکنشهای متعددی رو به رو شده و مردم برای درخواست امنیت دختران در ایرانشهر تجمع کردند. برخی از تجمع کنندگان منجمله عبدالله بزرگزاده بازداشت شده و تا این لحظه همچنان در دست اطلاعات سپاه است.