زیلان وژین: سیستم دمکراتیك خود را دایر خواهیم کرد

در اوایل ماه سپتامبر امسال، هشتمین نشست عمومی کنفدرالیسم زنان کردستان برگزار شده بود. "ك.ژ.ك" سیستم مشترک و چترآسای زنان در چهاربخش کردستان است. زیلان وژین ریاست مشترک پژاك از شرکت کنندگان در این نشست بود که گفتگویی با خبرگزاری فرات انجام داده است

در اوایل ماه سپتامبر امسال، هشتمین نشست عمومی کنفدرالیسم زنان کردستان برگزار شده بود. "ك.ژ.ك" سیستم مشترک و چترآسای زنان در چهاربخش کردستان است. زیلان وژین ریاست مشترک پژاك از شرکت کنندگان در این نشست بود که گفتگویی با خبرگزاری فرات انجام داده است

 

زیلان وژین با تبریک برگزاری نشست عمومی ك.ژ.ك به زنان و ادای احترام به قربانیان و مادرانی که فرزندان خود را در خشونت‌های منطقه از دست داده اند مژده داد که پیروزی و آزادی با جامعه کردها، کودکان و زنان کرد خواهد بود.

 

وی گفت در این نشست مباحث مهم سیاسی و همچنین تأثیر بحران‌های موجود بر جوامع کردستان مورد بررسی جنبش زنان قرار گرفته است.

 

زیلان وژین با تأکید بر سرنوشت‌ساز بودن مقطع کنونی تأکید کرد آنها الگوی "ملت دمکراتیك" و راهکارهای رهبر آپو بستری مناسب برای سازمان‌یافتگی و احیای دوباره زنان می‌دانید.

 

رئیس مشترک پژاك با اشاره به اینکه جنگ‌ها گرمی بیشتری به خود گرفتەاند گفت: "جنبش کردها در این جنگ مدافع همه خلق‌ها و زنان منطقه بوده است. این جنبش در برابر مدرنیتەی سرمایەداری، مدرنیتەی دمکراتیك را آلترناتیو می‌داند و برای آن مبارزه می‌کند. جنبش زنان کرد با سیستم مردسالار کنونی مخالف است که ضمن تضییع حقوق زنان، ناعدالتی‌ و بیداد می‌کند.

 

زیلان وژین با اعلام آنکه در نشست خود به ایران نیز پرداختەاند گفت: "حکومت این کشور هم مانند سایر حکومت‌های منطقه خود را بر اجتماع و زنان کرد تحمیل کرده است. ما خود را متعهد به برپایی یک ساختار دمکراتیك در کردستان می‌دانیم و بازگشت از این خواسته ممکن نیست.

 

ك.ژ.ك و همەی جریانات عضو آن برای یک ساختار کنفدرال می‌کوشند که در آن پیروان ادیان و ملل گوناگون برابر هستند و جنسیتگرایی وجود ندارد. در ایران کنونی زنان حق ندارند اراده خود در انتخابات را نمایش دهند و در نهادهای مهم تصمیم‌گیری حضور ندارند. ک.ژ.ک اکنون برای حل این معضل راهکاری با عنوان ریاست مشترک را عملی کرده است که بطور همزمان یک زن و یک مرد در نهادهای خرد و کلان تصمیم‌گیری حضور دارند. این آلترناتیو دید اجتماع را متحول خواهد کرد.