سخنگوی مجلس زنان سوریه انتخاب شد

در نخستین روز کنگره موسسان مجلس زنان سوریه در شهر منبج، لینا برکات به عنوان سخنگوی این مجلس انتخاب شد. همچنین پس از آن انتخابات هیئت رئیسه، قطعنامه این نشست منتشر خواهد شد

در نخستین روز کنگره موسسان مجلس زنان سوریه در شهر منبج، لینا برکات به عنوان سخنگوی این مجلس انتخاب شد. همچنین پس از آن انتخابات هیئت رئیسه، قطعنامه این نشست منتشر خواهد شد

 

یکمین کنگره موسسان مجلس زنان سوریه روز گذشته با قرائت اساسنامه آن در شهر منبج واقع در شمال سوریه آغاز شد.

 

این اساسنامه در ادامه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. دهها زن از تنوعات هویتی گوناگون سوریه در این نشست شرکت کردەاند.

 

آنها که از فعالان سیاس و مدنی هستند هدف خود را در دست گرفتن ابتکار عمل برای حل بحران سوریه و پایان خونریزی‌ها اعلام کردەاند.

 

در نشست روز گذشته، لینا برکات عضو کانون زنان مجلس سوریه دمکراتیك به عنوان سخنگوی رسمی مجلس زنان سوریه انتخاب شد. دو زن دیگر هم به عنوان معاونین او معرفی شدەاند.

 

عصر دیروز همچنین انتخابات ۵٣ عضو هیئت رئیسه انجام شده است اما نتایج آن تاکنون اعلام نشده. نتایج این نشست قرار است در قطعنامەای برای افکار عمومی اعلام شود.