سرگذشت شَرژن (زن جنگجو)

شَرژن یکی از آن زنانی بود که از شنگال تا بوتان با روحیه مقاومت زندگی نمود و به مبارزه پرداخت

   شرژن یکی از فرزندان فدایی خلق کرد بود که از شنگال تا مخمور، از کرکوک تا آمد در مقاومت برای آزادی سهیم شد.

   شرژن سال ۲۰۱۳ به صفوف گریلا پیوست. شرژن میگفت"آنچه در زندگی گریلایی بیشترین تاثیر را بر من گذاشت، رفاقت گرم و صمیمی بود. زمانی که رفاقت و زیبایی کوهستان در هم می‌آمیزند، آنگاه زندگی پایان ناپذیر میشود."

   برای گریلا هر مکان و منطقه‌ای، محل و منطقه‌ی مقاومت و بنیاد نهادن زندگی نو است. برای از بین بردن مرزهای تقلبی در سراسر کردستان مبارزه می‌کنیم. شرژن زمانی که خود را به شنگال رساند گفت، "زمانی که خلق شنگال قتل‌عام شدند، گریلاهای آزادی با درخواست رهبر آپو به کوهستانهای شنگال آمدند. ما یک بار دیگر در شنگال دیدیم که مبارزه در خط دارد. یکی خط مقاومت و دیگری خط خیانت است. آمدن ما به شنگال به خلقمان امید بخشید. ما نیروهای مدافع خلق کردستان هستیم. دفاع از خلق ایزدی وظیفه‌ی ماست."

​​​​​​​   مبارزات گریلایی هرگز پایان نمی‌یابد و در مناطق مختلف و بایک هدف ادامه دارد. شرژن پس از شنگال خود را به بوتان رساند، سرزمینی که در داستانهای قهرمانی ثبت شده است. قبل از آنکه به بوتان برود گفت، "در باکور کردستان حملات به خلق ادامه دارد. نوزاد در شکم مادران کشته میشوند. شرکت در مبارزات باکور کردستان حماسه‌ای بزرگ است. با خشمی بزرگ از دشمن انتقام می‌گیریم. ما با حماسه‌ای عظیم در مبارزات باکور کردستان سهیم میشویم."

​​​​​​​   شرژن در سال ۲۰۱۷ در کوهستانهای بوتان به کاروان شهدا پیوست.