سومین کنفرانس زنان جوان آزاد به کار خود پایان داد

اعضای سازمان زنان جوان آزاد در شهر دارمشتات آلمان روز گذشته سومین کنفرانس خود را برگزار کردند. این کنفرانس با شعار " آزادی رهبر آپو تصمیم قطعی ماست" برگزار شد.

اعضای سازمان زنان جوان آزاد در شهر دارمشتات آلمان روز گذشتە سومین کنفرانس خود را برگزار کردند. این کنفرانس با شعار " آزادی رهبر آپو تصمیم قطعی ماست" برگزار شد.

 

در سومین کنفرانس زنان جوان آزاد، پیام "شیمال اولکَم" عضو شورای هماهنگی جمعیت جوانان قرائت شد؛ در این پیام آمدە بود، اهمیت این کنفرانس در این است کە زنان جوان بر اساس تصمیم کنگرە کنفدرالیسم زنان کردستان، گردهم آیند و کنفرانس خود را با تأکید بر مبارزه تا پیروزی برگزار کنند.

 

در ادامە پیام اولکم آمدە بود، لازم است زنان جوان ساکن اروپا در فعالیتها برای آزادی رهبر آپو بیشتر از قبل مشارکت داشتە باشند.  یکی از این راهها اتحاد، سازمان یافتگی و مبارزە متحدانه است. با مشارکتی قوی ما می توانیم مبارزە و سازمانیافتگی خود را گسترده‌تر کنیم. وظیفە ما رهایی زنان جوان از این سیستم و بازگرداندن آنان بە آزادی و زندگی دوبارە است.

 

 این پیام در ادامە با اشارە بە وضعیت رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان در زندان امرالی افزود، زنان جوان در آیندە خواهان حضور رهبر آپو در کنفرانس ها و کنگرەهای خود هستند. آزادی رهبر آپو در دست زنان جوان است و آنان نمی توانند از این وظیفە شانە خالی کنند. زندگی بدون اوجالان ستم بسیار بزرگی است.

 

اگر ما زنان جوان می خواهیم انتقام  کشتار سه زن انقلابی در پاریس را بگیریم، باید آرزوهای سارا، روژبین و روناهی را برآوردە کنیم. ما باید در راە تحقق آرمانهای آنان مبارزە کنیم و وظایف خود را بە انجام برسانیم. ما زنان جوان آزاد باید در این راە بە مبارزات خود ادامە دهیم و بر همین اساس حصر فشردە بر رهبر آپو را بشکنیم و آزادی او را تضمین کنیم.

 

پس از پیام شیمال اولکم، گزارش فعالیت یکساله زنان جوان و همچنین وضعیت این جنبش ارزیابی شد.

 

کنفرانش زنان جوان آزاد با شعار" آزادی رهبر، تصمیم قطعی ماست" با برگزاری شعر و آواز بە پایان رسید.

 

مدیریت زنان جوان آزد طی روزهای آیندە قطعنامه این کنفرانس را منتشر خواهد کرد.