عضو مجلس زنان ه.د.پ بازداشت شد

​​​​​​​بنازیر جوشگون عضو مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها و عضو حزب انقلابیون در ادامه کودتای سیاسی رژیم حاکم ترکیه علیه نیروهای مخالف بازداشت شده است

بنازیر جوشگون از سوی دادستانی ترک در شعبه پلیس آنتی‌ترور شهر استانبول مورد بازجویی قرار گرفت.

 

جوشگون پس از بازجویی به حبس محکوم شده است.