فراخوان حمایت زنان روژهلاتی و ایرانی از اعتراضات سرتاسری ایران

جمعی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان روژهلات کردستان و ایران با صدور فراخوانی ضمن حمایت از اعتراضات سرتاسری در ایران خواهان گسترش این فعالیت‌ها شده‌اند.

جمعی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان روژهلات کردستان و ایران با صدور فراخوانی ضمن حمایت از اعتراضات سرتاسری در ایران خواهان گسترش این فعالیت‌ها شده‌اند.

 

در بخشی از فراخوان زنان آمده است:"ما جمعی از فعالان حقوق زنان در این روزهای پر التهاب کە مردم ایران در حال سازماندهی جنبشی شجاعانە و حق‌طلب برای ایجاد تغییرات بنیادین در ایران هستند، اعلام می‌داریم کە پشتیبان کامل مردم خود بودە و در این مبارزە با آنان همراهیم."

 

امضاکنندگان در ادامه با حمایت از مطالبات آزادیخواهانه خلق‌ها خواستار پایان دادن به هر گونه تبعیض جنسیتی شده‌و می‌افزایند:"ما هموارە خواهان عدالت، برابری و عدم تبعیض در تمامی اشکال آن و بەویژە عدم تبعیض جنسیتی بودەایم. جنبش حق‌طلبانە مردم ایران بستری برای تحقق خواستەهای ما با هدف برپایی یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و عاری از هر نوع تبعیض است کە در آن زنان، مردان و تمامی جنسیت‌ها بهرمند از حقوق برابر باشند."

 

در ادامه آمده است:"بدیهی است ما بە تفاوت‌های درون جنبش احترام گذاشتە و خواهان اعادەی حقوق تمام اقلیت‌ها هستیم. ما ضمن مشارکت فعالانە در این قیام اعلام می‌داریم رفع کامل تبعیض را در دستور مبارزە خود قرار دادە و در آیندەی کشور سهم برابر زنان و مردان را در همە‌ی عرصەها خواهانیم. از همه زنان چە در داخل و چە در خارج کشور دعوت می‌کنیم کە بە جنبش پیوستە و هر کس بە سهم خود آنچە در توان دارد برای موفقیت و بە ثمر نشستن آن بە کار گیرد."

 

بیانیه مذکور با یادآوری این مهم پایان یافته است که "فراموش نکنیم ما زنان پس از پیروزی بە کنج خانە باز نخواهیم گشت و فعالانە در تمامی عرصەهای اجتماعی حضوری برابر خواهیم داشت."

 

اسامی امضا کنندگان بە ترتیب الفبا:

آزاده دواچی/ آزادە شفیعی / آمنه بلوری / آوا انوری/ آینده آزاد/ اعظم بهرامی/ الهه صدر/ بانو صابری/ بهار ویسی/ بهناز مهرانی/ بی‌نظیر خواجه‌پور/ پروین اردلان/ پروین خالندی/ پروین شهبازی/ پریسا عبیدی/ پویا ارسطو/  ترکمن کمیچی/  توبا الیاسی/ ثریا فلاح/ جواهر عظیمی/  چرو. ف/  چمن حداد/  خدیجه مقدم/  دلنیا رحیم زادە/  روژین رشیدی/  روژین زانا/  رویا طلوعی/  رویا کاشفی/  رویا کمانگر/  زویا امین/  زینب ایلخانیزادە/  ژالە فتحی نژاد/  سارا آرین مهر/   سارا   لتونن/  سارا محمدی/ سپیده جدیری/سحر بیت مشعل/سحر دیناروند/سمیه باقرزاده/سهیلا محمدیان/سوهیلا مورادی/شبنم میری/شرافت خالدیان/شقایق ظفری/شلیر شبلى/شلیر حسن پور/شلیر باپیری/شلیر فتاحی/شهلا حیدری/شهلا عبقری/شهلا. د/شیدا حقیقت/شیلا محمدیان/صبری نجفی/عصمت سوفیە/غزال حرائی/فاطمه مسجدی/فاطمە اردلان /فائقه اشکوری/فتحیه زرکش یزدی/فرح کمانگر/فرخنده جعفری/فرزانە حوریزادە/فروزان فرزانه/کازیوە انامقی/کژال بلوری/کویستان فتوحی/گلالە سمیعی/گلبهار شریفی/گلنوش اشتری/گوزل ابراهیمی/گولالە پێشنماز/گوڵە گەنم-پ/لیلا أسدی/لیلا علیزادە/لیدیا زالی/لیلا اصلانی/لیلا چمن خواه/لیلا سعادتی/ لیلی خاتمی/ ماری میری/ ماهان حیدری/ مایا ذاکری/ مرجان نقیه/ مرمر مشفقی/ مریم رحمانی/مریم ارجمند/ مریم اهری/ مریم توتونی آذر / مژدە حیدری/ مسعوده میری/ منصوره شجاعی/ منیره کاظمى / مهرنوش احمدی/ مهری جعفری/ مهشید پگاهی/ مهناز پراکند/ میترا صفاری/ ناهید نصرت/ ناهید حسینی/ نرگس کرمانشاهی / نسرین افضلی / نسرین کریمی/ نعیمه دوستدار/ نگار.‌م/ نهیە خوشکلام/ نیرە توحیدی/ نیلوفر غلامی/ هایدە روش/ هدیە احمد / هەتاوعبداللهی/ مژگان قنبری