قطعنامه پایانی کنگره اتحاد زنان سوسیالیست اروپا اعلام شد

​​​​​​​در کنگره‌ی اتحاد زنان سوسیالیست اروپا، در مورد برنامه‌های آینده تصمیمات مهمی گرفته شد

در کنگره‌ی اتحاد زنان سوسیالیست اروپا، در مورد برنامه‌های آینده تصمیمات مهمی گرفته شد.

 

در پاریس پایتخت فرانسه با حضور اعضای اتحاد زنان سوسیالیست اروپا (SKB) در آلمان، بلژیک، هلند و بریتاتیا روزهای ۲۹ و ۳۰سپتامبر این کنگره برگزار شد. در کنگره با یادآوری شخصیت شوین سوگوت گریلای حزب مارکسیست-لنینیست ترکیه یاد همه‌ی زنانی که در مبارزه برای آزادی سهیم هستند گرامی داشته شد.

 

اتحاد زنان سوسیالیست اروپا بیانیه‌ی پایانی پنجمین کنگره ی خود را منتشر کرد که در پایین به چند بند آن اشاره شده است.

 

-ما حمایت خود را از مادران صلح که ۲۳ سال است بدون وقفه به دنبال فرزندان مفقود شده‌ی خود هستند اعلام می‌کنیم و در مقابل هرگونه حمله‌ی فاشیستها و دیکتاتورها مقاومت خواهیم کرد.

 

-بر اساس وضعیت استقلال زنان، در جبهه‌ی زنان در همه‌ی کشورها از کمپین کنفدراسیون مهاجران در اروپا حمایت خواهیم کرد که بر ضد همه‌ی شیوه‌های نژادپرستی فعالیت می‌کند.

 

-از سازمان انقلاب زنان روژاوا در اروپا حمایت می‌کنیم و آنرا همانند انقلاب خود می‌دانیم.

 

-پروسه‌ی سازماندهی کنفدراسیون زنان اروپا را زیر نظر داریم و در آن مشارکت خواهیم کرد.

 

-در گردهمایی هندوستان که در آن از دیدگاه ایدئولوژیک در مورد مبارزات آزادیخواهانه‌ی زنان گفتگو خواهد شد شرکت خواهیم کرد.

 

-گروههای دفاع از خود زنان را تاسیس خواهیم کرد و ورزشهای دفاعی را گسترش خواهیم داد.