ك.ژ.ك: زمان تکرار پیروزی کوبانی در برابر اردوغان است

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان طی بیانیەای در روز جهانی کوبانی اعلام کرد زمان آن رسیده که با روحیە مقاومت کوبانی نیروهای کشتارگر را شکست دهیم و با شکستن دیوارهای زندان امرالی با رهبر خود آزادانه زندگی کنیم.

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان طی بیانیەای در روز جهانی کوبانی اعلام کرد زمان آن رسیده که با روحیە مقاومت کوبانی نیروهای کشتارگر را شکست دهیم و با شکستن دیوارهای زندان امرالی با رهبر خود آزادانه زندگی کنیم.

 

کنفدرالیسم زنان کردستان در بیانیەای اعلام کرد مقاومت کوبانی در برابر گروه ضد بشری داعش و حامیان بین‌المللی آن مقاومتی بی‌نظیر بوده که برای خلق‌های منطقه مایه افتخار بوده است.

 

ک.ژ.ک با نام بردن از آرین میرکان فرمانده فدایی نبرد کوبانی، یاد همەی شهیدان این نبرد را گرامی داشته و می‌گوید: " در زمانی که داعش سعی داشت با وحشیگری، تجاوز، غارتگری و بردەداری خاورمیانه را به سوی اوضاعی نامشخص هدایت کند، جبهه آزادیخواه آپویی و مبارزان آن به نماد دفاع از برابری و آزادی بدل شدند و به منطقه امید بخشیدند. این حماسه بی‌نظیر برای زنان و جوامع فرودست سرچشمه الهام است. آنها برای همزیستی و برچیدن مرزهای موجود، دلاورانه از ارزش‌های سوسیالیسم و دمکراسی دفاع کردند. مقاومت کوبانی میلادی در قرن بیست و یکم است."

 

ك.ژ.ك در مورد آوازەی کوبانی می‌افزاید: "این صدا، صدای انقلاب کردستان، صدای زندان و کوهها و صدای انقلاب زنان و شهیدان آن بود. قلب‌هایی که برای آزادی می‌تپند با این صدا یکی شدند و ارادەای در میان گذاشتند که شکست ناپذیر است. نظام استثمار به سرکردگی حکومت فاشیست ترکیه هم‌اکنون نیز می‌خواهد صدای رهبر آپو، خلق، گریلاها و زنان ما را خفه کند و در این راستا از هیچ اقدامی وحشیانەای پرهیز نمی‌کند. در این روزها که هیچ خبری از سرنوشت رهبر آپو منشا این مقاومت در زندان امرالی به دست نمی‌آید باید از دشمن حساب‌خواهی شود. اکنون نوبت شکست اردوغان است که چون کفتار در انتظار سقوط کوبانی بود