مجلس زنان ایزدی: ما حصر را از میان برداشته و فاشیسم را درهم خواهیم شکست

در ارتباط با حصر و انزوای تحمیلی بر هربر خلق کرد، عبدالله اوجالان مجلس زنان ایزدی به انتشار بیانیه‌‌‌ای مکتوب دست زده و از اروپا، سازمان ملل متحد، کمیته‌‌‌ی منع شکنجه‌‌‌ی اتحادیه‌‌‌ی اروپا خواست که به شرکای فاشیسم ترک تبدیل نشوند

در این بیانیه مجلس زنان ایزدی با توجه به اعتصاب غذاهایی که با پیشاهنگی ریاست مشترک ک.ج.د شروع شده است اظهار داشت: که انها این اقدام را اقدامی مایه‌‌‌ی مباهات و مقدس ارزیابی کرده و با تمامی توان خود از آن حمایت می‌‌‌نمایند. مجلس زنان ایزدی در ادامه عنوان داشت که زنان کرد علیه انزوا بوده و تمامی آنان سپرهای زنده خواهند بود. در این بیانیه مجلس زنان ایزدی خاطر نشان ساخت که اعتصاب غذایی که با پیشاهنگی لیلا گوون خط مبارزه‌‌‌ی ساکینه جانسز را بسط و گسترش داده و ما به عنوان رهروان این راه هیچگاه در مقابل بردگی تسلیم نخواهیم شد. ما به آفرینندگان حیاتی آزاد و پیشاهنگان تمامی زنان تبدیل خواهیم شد.

 

با پارادایم اوجالان زنان ایزدی به پیشاهنگ تبدیل شدند

مجلس زنان ایزدی در این بیانیه توجه خود را به اهمیت پارادایم رهبر آپو در ارتباط با زنان ایزدی جلب کرده و اظهار می‌‌‌دارد: پارادایم زن آزاد بر مبنای جامعه‌‌‌ای اخلاقی و سیاسی قوام می‌‌‌گیرد. با چنین حقیقتی در ارتباط با ایزدخان مقدس،  زنان ایزدی به پیشاهنگ جامعه تبدیل خواهند شد. با چنین مبنایی هزاران زن  کودک اسیر رهایی یافتند. همانگونه که رهبر خلق کرد اشاره کرده است زنان ایزدی بر اساس خط مشی بریوان خود را سازماندهی کرده و از خود صیانت خواهند نمود، اکنون هزاران زن بر مبنای این خط مشی خود به قهرمان و پیشاهنگ جامعه بدل شده‌‌‌اند.

 

نباید به شرکای فاشیسم ترک بدل شد

مجلس زنان ایزدی در این بیانیه از آلمان، سازمان ملل متحد، کمیته منع و پیشگیری از شکنجه‌‌‌ی اتحادیه اروپا خواست که به شرکای فاشیسم دولت ترک تبدیل نگشته و متوجه مسئولیتهای خود باشند. همانند سمین فرمان کشتار ایزدیان سکوت پیشه نکنند. ما زنان حافظان شان و کرامت بشری هستیم. ما زنان ایزدی ٧٣ بار دچار قتل‌‌‌عام شدیم، فروخته شدیم، اما هیچگاه از میان نرفتیم. از همین رو ما حافظان زندگی خواهیم بود. هزاران پیشاهنگ ما، کسانی مانند خاتونا فخرا، بریوان و بنوشان، خانیان و اکنون لیلا گوون این حقیقت را ثابت می‌‌‌کنند. ما پیمان می‌‌‌بندیم که همچون رهروان این پیشاهنگان، فاشیسم را در هم شکسته و حصر را از میان برداریم.