مسابقات بسکتبال زنان منطقه جزیر آغاز شد

این مسابقات توسط شورای جوانان و ورزش منطقه جزیر برنامه ریزی شده است.

مسابقات بسکتبال زنان منطقه جزیر در روژاوا روز گذشته با بازی تیمهای محلی عاموده و حسکه آغاز شد.

 

این مسابقات توسط شورای جوانان و ورزش منطقە جزیر برنامە ریزی شدە است.

 

مسابقە ابتدایی در ورزشگاە دوزادە مارس شهر قامشلو با حضور شماری از اعضای نهادهای خودمدیریتی دمکراتیک، حمرین علی رییس مشترک شورای جوانان و ورزش، بازیکنان تیمهای شرکت کنندە و آسایش روژاو برگزار شد.

مسابقە مابین تیمهای حسکە و عامودە با ادای احترام بە یاد جانباختگان آغاز شد.

 

در نهایت تیم حسکە با کسب سی امتیاز پیروز میدان شد.

 

مسابقات بسکتبال زنان روژاوا بە مدت سە هفتە ادامە خواهد داشت.