نوجوان پانزده ساله با اسلحه شکاری به زندگیش پایان داد

​​​​​​​طی هفته گذشته یک دختر نوجوان در ثلاث باوجانی و یک زن جوان در روانسر اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان داده‌اند

طی هفته گذشته یک دختر نوجوان در ثلاث باوجانی و یک زن جوان در روانسر اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خویش پایان داده‌اند.

 

بنا گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، دیروز یک دختر نوجوان اهل روستای قوله‌رش از توابع شهرستان ثلاث باوجانی اقدام بە خودکشی کردە و بلافاصلە جانباخت.

 

گفتە می‌شود این دختر نوجوان کە هویت وی هدیە رستمی (١۵ سالە) اعلام شدە، با اسلحە شکاری پدرش خودکشی کردە است.

 

از سوی دیگر پانزدهم مهر ماە نیز یک زن جوان اهل روستای گراو از توابع شهرستان روانسر بنا بە آنچە اختلافات خانوادگی عنوان شدە به زندگی خود پایان داد.

 

شبکە حقوق بشر کردستان، هویت این زن جوان را "ن.مرادی" اعلام کردە است.

 

فعالین حوضە زنان، ضمن ابراز نگرانی در رابطە با ازدیاد خودکشیها در ایران و شرق کردستان، توصیە می کنند کە بە جای پناه بردن بە این عمل، این افراد باید در مقابل سیاستهای ناعادلانە و غلط مقامات حکومت ایران مبارزە کنند کە سرچشمە تمام بحرانها در این کشور است.

 

دیلان جودی عضو شورای هماهنگی جامعە زنان آزاد شرق کردستان-کژار چندی پیش طی سخنانی دراینبارە گفتە بود، زنان باید به جای خودکشی با اتحاد و همبستگی مبارزاتشان را تا دستیابی بە حقوقشان افزایش دهند.