نورا برجس، زن ایزدی نوزده ساله از چنگال داعش رهایی یافت

یک زن ایزدی که در چنگ تبهکاران داعش اسیر بود، پس از تحمل سختیهای فراوان آزاد شد.

یک زن ایزدی کە در چنگ تبهکاران داعش اسیر بود، پس از تحمل سختیهای فراوان آزاد شد.

 

نورا برجس زن ایزدی نوزدە سالە و ساکن روستای هَردانیە، از چنگ تبهکاران داعش رهایی یافت.

 

او توسط شورای اداری شنگال بە خانوادەاش تحویل دادە شد.

 

نورا برجس سلیمان می گوید هیچ وقت تصور نمی کرد روزی از دست تبهکاران نجات پیدا کند. او دارای سە خواهر و سە برادر است. پدر و برادرهایش همچنان در اسارت داعش هستند.

 

نورا خواستار آزادی اعضای خانوادەاش است.

 

نافیە مشو بە نمایندگی از طرف شورای اداری شنگال در همین رابطه اعلام کرد ما بسیار خوشحال هستیم کە امروز خواهرمان نورا را از دست مزدوران داعش نجات دادەایم. امیدواریم ایزدیهای باقی ماندە در دست داعش را آزاد کنیم.