نیروهای تأمین امنیت طبقا، دو کودک ایزدی را نجات دادند

نیروهای تأمین امنیت داخلی شهر طبقه در سوریه دو کودک ایزدی اسیر داعش را آزاد کردەاند. این دو کودک که خواهران یکدیگر هستند سیزده و پانزده سال سن دارند

نیروهای تأمین امنیت داخلی شهر طبقه در سوریه دو کودک ایزدی اسیر داعش را آزاد کردەاند. این دو کودک که خواهران یکدیگر هستند سیزده و پانزده سال سن دارند

 

به گزارش خبرگزاری هاوار این دو کودک ایزدی از اهالی شنگال هستند که سال ٢٠١۴ در جریان فرار نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق از شنگال اسیر گروه ضدبشری داعش شدند.

 

در آنزمان افراد داعش هزاران زن و کودک ایزدی را به عنوان غنیمت جنگی ربودند و در بازارهای موصل و رقا فروختند.

 

نیروهای روژاوا گفتەاند که دو کودک نجات یافته را به خانوادە آنها در شنگال خواهند رساند.

 

از زمان آغاز عملیات آزادسازی رقا بیش از ١۴٠ تن از زنان ایزدی اسیر داعش نجات یافتەاند. آنها در سه سال گذشته دوران بسیار سختی را سپری کردەاند و با انواع شکنجەها مواجه شدەاند.