هیات زنان سه بخش کردستان وارد قامشلو شد

هیات از زنان سه بخش کردستان که با هدف حمایت از مقاومت عفرین راهی روژاوا شده‌اند روز گذشته در قامشلو بودند.

هیات از زنان سە بخش کردستان کە با هدف حمایت از مقاومت عفرین راهی روژاوا شدەاند روز گذشتە در قامشلو بودند.

 

سَنا دَهام جانشین ریاست مشترک روابط خارجی و فیدان قامشلو از اعضای کنگرە استار از این هیات بە گرمی استقبال کردند.

 

مزگین آری نمایندە حزب دمکراتیک خلقها طی سخنانی در رابطە با اهداف این هیات از سفر بە عفرین بە عنوان نمایندە سازمانهای زنان گفت این سفر با هدف حمایت از مقاومت عفرین در برابر اشغالگری ترکیه است.

 

او تصریح کرد مقاومت عفرین بار دیگر نیرو و ارادە زنان کرد آزاد و مبارزات آنان در سدە ٢١ را بە جهانیان نشان داد.

 

او همچنین از سازمانهای حقوق بشری خواست در مقابل اقدامات ترکیە در عفرین و کشتار زنان و کودکان سکوت نکنند و موضع خود را در اینبارە اعلام کنند.

این هیات هجدە نفرە از نمایندگان سازمانهای زنان سە بخش کردستان تشکیل شدە و از اقلیم کردستان راهی روژاوا شد.