ه.پ.گ یاد دو گریلای شهید را گرامی داشت

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیەای اعلام کرد، ماه آوریل در نتیجەی بمبارانهای جنگندەهای هوایی ارتش اشغالگر ترک، ۲ تن از نیروهای گریلا به نام آوزم جیهان مونزور و کردستان دلیل به شهادت رسیده‌اند.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیەای کتبی اعلام کرد، در نتیجەی بمباران جنگندەهای هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در روز ۸ آوریل/ ۱۹ فروردین ۲ گریلا به شهادت رسیدەاند.

متن بیانیه ه.پ.گ به شرح زیر است:

  " سال ۲۰۱۹ حاکمیت آ.ک.پ – م.ه.پ تمامی توان خویش را در جنگ اشغال کردستان بکار بسته اما با مقاومت تاریخی گریلاهای کردستان مواجه شده است. مقاومت شجاعانەای که گریلاهای کردستان در برابر اقدامات اشغالگرانه نشان میدهند، هر باره فاشیسم ترکیه با شکست رو به رو میکند. روحیه مقاومت آپوئیستی که در چهار سوی کردستان گسترده شده است، ضربات تاریخی را بر دشمنان وارد ساخته و نقشەهای اشغالگرانەی فاشیسم را پوچ میسازد.

  خالقان این مقاومت تاریخی که علیه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ انجام میگیرد، بدون شک شهدای شجاعمان هستند. روز ۸ آرویل/ ۱۹ اردیبهشت یکی از روزهاییست که بهای جنگ علیه فاشیسم پرداخت شد و ۲ تن از رفقایمان به نامهای آوزَم جیهان مونزور و کردستان دلیل در نتیجەی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به شهادت رسیدند.

  مشخصات رفقای شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: ازگی تورون

   کد سازمانی: آوزَم جیهان مونزور

   محل تولد: درسیم

   نام مادر و پدر: گلجان - شاهین

   زمان و مکان شهادت: ۸ آوریل ٢٠١٩/ ۱۹ اردیبهشت – مناطق حفاظتی مدیا

 


 نام: گولو آکدوغان

   کد سازمانی: کردستان دلیل

   محل تولد: جولمیرگ

   نام مادر و پدر: بسنا - احمد

   زمان و مکان شهادت: ۸ آوریل ٢٠١٩ / ۱۹ اردیبهشت  - مناطق حفاظتی مدیا

 

در نتیجەی شهادت رفقایمان مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانوادەهای تورن و آکدوغان و تمامی خانوادەهای میهن دوست اعلام میداریم و با آرمانهای رفقای شهیدمان تجدید میثاق میکنیم. "