پاژک در گرامیداشت بریتان: اراده زنی که تسلیم ناپذیر است

حزب زنان آزاد کوردستان در بیانیه‌ای با گرامیداشت گلناز کاراتاش اعلام کرده است:"با اراده زنان کورد که هیچ نیرویی نمی‌تواند آنها را به تسلیمیت وادارد تا آخرین گلوله‌ی خویش جنگید و در مقابل تسلیم شدن مقاومت را برگزید."

   شورای مدیریتی حزب زنان آزاد کوردستان (پاژک) به مناسبت ٢٧مین سالروز شهادت بریتان بیانیه‌ای منتشر کرد.

   پاژک در بیانیه خویش با اشاره به جایگاه ماه اکتبر در تاریخ انقلاب خلقهای جهان و خلق کوردستان از آن به عنوان ماهی که هر روز آن آکنده از مقاومت و یاد شهیدان است نام برده و می‌افزاید که شهادت گلناز کاراتاش ارزش ویژه‌ای به این ماه بخشیده است. پاژک در ادامه می‌افزاید که در شخص رفیق بریتان یاد تمام شهیدان را با احترام و منتداری گرامی می‌داریم و سوگند یاد می‌كنیم که به آرمان آنان که آزادی کوردستان است جامه عمل بپوشانیم.

"تشکیل ارتش زنان خیز بزرگی بود"

   در ادامه بیانیه آمده است:"مقاومت بزرگ رفیق گلناز کاراتاش (بریتان)، شهادت وی و خیز بلندی که در پی داشت به تشکیل ارتش زنان انجامید. خط‌مشی بریتان که تمثیل مقاومت زنان جنبشمان و خط مبارزه است، در سایه رنج تمام شهیدان مقاومت نیرومندتر شده است. این راه امروز با آرین‌، آمارا و بارین‌[ها] برای همه جنبش‌های آزادی زنان به منبع امید مبدل شده است. بریتان به نمایندگی از آزادی به عزم، مقاومت و اراده مبدل گشته است."

"نتوانستند تسلیم بگیرند"

​​​​​​​   پاژک افزوده است:"دولت اشغالگر ترک در ٢۵ اکتبر ١٩٩٢ همراه با نیروهای مزدور حمله‌ای اشغالگرانه را به باشور کوردستان در منطقه خاکورک انجام داد و با مقاومت بزرگی روبرو شد. رفیق گلناز کاراتاش (بریتان) که سمبل این مقاومت است با اراده تسلیم ناپذیری زنان کورد تا آخرین گلوله خویش جنگید و پس از شکستن اسلحه‌اش خود را از صخره پرتاب نمود و علیه تسلیم شدن تصمیم به مقاومت گرفت. این مقاومت قهرمانانه به خط‌مشی بریتان نامگذاری شده است."

​​​​​​​   پاژک خاطرنشان کرده است که پس از این مقطع زنان کوردستان بیش از هر زمانی لزوم سازماندهی دفاعی خود را درک کرده‌اند و برای تشکیل ارتش زنان سازماندهی تازه‌ای را آغاز کردند، سازماندهی ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی پیشاهنگی در زمینه‌ گسترش رویکرد تئوریک، روشنفکری، دیپلماتیک و ژرفا بخشیدن به آن را تا امروز بر دوش گرفته است. زنان همزمان با دفاع از خویش با عزمی راسخ و نیرومند برای آفریدن جامعه‌ای آزاد در قیام‌های ١٩٩٢ شرکت بیشتری در جنبش نموده‌اند. پاژک خاطرنشان کرده است که با رفتن زنان به کوهستان‌های آزاد خطمشی پ.ک.ک و پاژک آنچنان در جامعه ریشه دوانده است که برکندن آن محال بوده و در کوردستان به ثمر نشسته است. پاژک افزوده است که یکی از معماران آغازین ارتش زنان رفیق گلناز کاراتاش (بریتان) می‌باشد.

​​​​​​​   پاژک در ادامه می‌افزاید که خط بریتان با حزب کارگران کوردستان و حزب زنان آزاد کوردستان به خط ایدئولوژیک ارتقا یافته و به منشا امید خلق‌های خاورمیانه و زنان مبدل شده است. بریتان به سمبل مبدل شده و در ماه اکتبر دهها رهرو راه بریتان به شهادت رسیده‌اند. زنان ترک، چرکس، آلمانی و عرب به مبارزه آزادیخواهی که رهبر آپو آغازگر آن بوده ملحق شده‌اند.

​​​​​​​   در خاتمه بیانیه حزب زنان آزاد کوردستان آمده است:"ما یاد و خاطره رفقا بریتان (گلناز کاراتاش)، غربتلی ارسوز (زینب)، نورسل اینجه (ساریا)، نجی چلیک (اکین)، مریم هازارچولاک (مریم)، صنم سرتاپ (جاندا)، نرمین آککوش (هلین چرکس)، آندره ولف (روناهی)، گولر اورتاچ (برمال)، لیلا کاپلان (روشن)، روژبین زاپ، سلامت منتش، آینور آرتان، روکن بینگول، روژین گودا، آرین میرکان، دجله ظفر و مدیا ماوا را یکبار دیگر گرامی می‌داریم و سوگند یاد می‌کنیم که به آرمان آنان که تحقق کوردستان آزاد جامه عمل خواهیم پوشید."