پلیس ترکیه به مراسم هشت مارس در آنکارا و استانبول حمله کرد

روز گذشته پلیس ترکیه به گردهمایی مسالمت آمیز زنان به مناسبت فرا رسیدن ٨ مارس روز جهانی زن در شهرهای آنکارا و استانبول حمله کرد که در جریان آن تعدادی از زنان حاضر از جمله یک روزنامه‌نگار زن بازداشت شد.

روز گذشتە پلیس ترکیە بە گردهمایی مسالمت آمیز زنان بە مناسبت فرا رسیدن ٨ مارس روز جهانی زن در شهرهای آنکارا و استانبول حملە کرد کە در جریان آن تعدادی از زنان حاضر از جملە یک روزنامەنگار زن بازداشت شد.

 

پلاتفرم زنان ٨ مارس روز گذشتە در خیابان آزادی بکرکوی استانبول ترکیە  با وجود بارش باران شدید با پوشیدن لباسهای سنتی از محلە دکیلتاش تا میدان آزادی راهپیمایی کردند و سپس در آنجا گردهم آمدند. این گردهمایی با استقبال بسیاری از زنان حاضر در این منطقە همراە بود. این گردهمایی با شعار ما بر علیە جنگ، دین، جنسیت گرایی و برای هویت و آزادی زنان بە مبارزات خود ادامە خواهیم داد برگزار شد.

 

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلقها طی سخنانی بە مبارزات زنان اشارە کرد و گفت، انسجام و همبستگی زنان بە آزادی آنان در جامعە منجر خواهد شد.

 

بولدان ضمن محکومیت سیاستهای حزب عدالت و توسعە گفت، ما باید مبارزاتمان را برای کودکانمان کە در جنگ کشتە می شوند گسترش دهیم. ما از آنکە بە پیکر جانباختگانمان تعدی و بی احترامی می شود بسیار ناراحت و خشمگین هستیم. امروز زنان در چهار گوشە جهان بپا خواستەاند و ما بە مناسبت روز جهانی زن با همە زنان آزادیخواە جهان اعلام همبستگی می کنیم و بە آنان درود می فرستیم.

 

از سوی دیگر پلیس ترکیە بە تجمع زنان در آنکارا کە بە مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن گردهم آمدە بودند حملە کرد. در جریان یورش پلیس یکی از خبرنگار زن بە نام دیرن یورتسون بازداشت شد. از سوی دیگر نیروهای پلیس بە زنان در چورلو نیز حملە کرد.

 

پلیس ترکیە با آمدن جلوی شهرداری چانکایای آنکارا زنان حاضر در گردهمایی را مورد اهانت و بی احترامی قرار داد. نظامیان پلیس با استفادە از گاز اشک آور سعی در متفرق نمودن زنان حاضر در محل داشتند کە در جریان آن شمار زیادی از زنان بازداشت شدند.