پلیس ترک به مادران زندانیان گبزه حمله کرد

  تجمعات مادران و بستگان زندانیان مقاومتگر مدت ۴۵ روز است که با هدف جلب توجه افکار عمومی به حصر و اعتصاب غذا و روزه ی مرگ فعالین در مقابل گروه M زندان گبزه انجام می‌شود.

  دلشاد جانیاز پارلمانتار حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ و وکلای جمعیت مدافع حقوق آزاد OHD در این تجمع شرکت کردند.

پلیس: اعضای ه.د.پ حق نزدیک شدن به زندان را ندارند

  مادران در مقابل دفتر ه.د.پ تجمع کرده و با اتومبیل به طرف زندان به راه افتادند. هنگامی که به مقابل زندان گبزه رسیدند، پلیس مانع آنها شد. علی رغم ممانعتهای پلیس   مادران از اتومبیلها پیاده شده و در مقابل زندان به تحصن پرداختند. یکی از افسران نیروهای پلیس اعلام کرد، "هواداران ه.د.پ حق نزدیک شدن به زندان گبزه را ندارند."

  همچنین در هنگام سخنرانی وکلا، نیروهای پلیس به آنها حمله کردند.