پوران پوریایی پس از پنج سال سکوت خود را شکست

پوران پوریایی ۵۵ سال و مادر ۴ فرزند که ۵ سال پیش در شهرستان بم  توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفته و چشمانش را از دست داد از شرایط سخت زندگی خود می گوید.

پوران پوریایی ۵۵ سال و مادر ۴ فرزند که ۵ سال پیش در شهرستان بم  توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفته و چشمانش را از دست داد از شرایط سخت زندگی خود می گوید.

پوران هم اکنون برای درمان به تهران آمده. او درباره چگونگی این اقدام توسط همسرش می گوید، درتلاش برای ترک اعتیاد همسرش و قصد کمک بە او را داشت اما عاقبت با دستان همان مرد قربانی اسیدپاشی شدە است.

 

او با اعلام آنکه هیچوقت وضعیت زنهای بد سرپرست جدی گرفته نشده می‌گوید بارها برای گرفتن وام به ارگان های مختلف مراجعه کرده  اما به او گفته‌اند چون همسر دارد، وام به او تعلق نمی‌گیرد.

 

پوران میگوید باید انجمنی برای این زنان وجود داشتە باشد تا از آنان حمایت کند. او اضافه کرد، ماهی فقط ٧٠ هزار تومان از بهزیستی بابت معلولیت می‌گیرد و این مقدار پول پاسخگوی هیچ کدام از نیازهایش نیست.

 

این زن قربانی اسید پاشی تنها خواسته‌اش این است کە از نظر اقتصادی مستقل باشد و از خانه نشینی رهایی یابد.