کنگرە استار: زنان جهان در حمایت از عفرین به پا خیزید

اعضای کنگرە استار در کانتون قامشلو تجـمعی خبری در حمایت از مقاومت عفرین برگزار کردند.

اعضای کنگرە استار در کانتون قامشلو تجـمعی خبری در حمایت از مقاومت عفرین برگزار کردند.

سخنگوی تجمع کنندگان کنگرە استار با قرائت بیانیەای بە حملات رژیم ترکیە و گروههای تروریست همپیمانش علیە عفرین  اشارە کرد و گفت عفرین بە سمبل مقاومت علیە اشغالگری و فاشیسم مبدل شدە است. در جریان هجوم ترکیە صدها کودک، زن و سالمند شهید شدند اما سازمانهای بین المللی در مقابل این جنایات سکوت اختیار کردند و سلاح در اختیار متجاوزان بە عفرین قرار دادند.

 

او اضافه کرد بە دلیل ترس از وقوع جنایتی دیگر، ٢٠٠ هزار تن از ساکنان عفرین آوارە شدند و بە کانتون شهبا پناە بردند وهم اکنون در شرایط دشوراری بە سر می برند. باید از مردم عفرین که به مقاومت خود ادامه می‌دهند حمایت کرد.

 

سخنگوی تجمع کنندگان در قانشکو با اشارە بە مقاومت زنان روژاوا در مقابل اشغالگران، از زنان سراسر جهان خواست اعتراضات خود را در جهت حمایت از مقاومت عفرین افزایش دهند.