کژار پیش‌نویس پروژه زنان را با نهادهای زن احزاب شرق کردستان در میان گذاشت

با هدف تنظیم پروژه‌ای برای حل مسائل زنان در ایران و روژهلات هیئتی از کژار با احزاب شرق کردستان دیدار کرد

با هدف تنظیم پروژه‌ای برای حل مسائل زنان در ایران و روژهلات هیئتی از کژار با احزاب شرق کردستان دیدار کرد

 

طی روزهای گذشته هیئتی از جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان- کژار با هدف ارائه طرح پروژه حل مسائل زنان با نهادهای زنان در هر یک از احزاب حدکا، زحمتكشان و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران دیدار کردند.

 

هیئت کژار متشکل از جوانا سنه عضو کمیته دیپلماسی و شورای مدیریتی کژار، پیمان ویان-عضو شورای مدیریتی کژار و بریوان شاهو عضو کمیته دیپلماسی کژار با هدف اتحاد هر چه بیشتر فعالیت‌های مشترک زنان در روژهلات کردستان و هماهنگی بیشتر با نهادهای مذکور ملاقات کردند. پیش‌نویس پروژه مذکور متشکل از ١٣ بند در این دیدار‌ها به شور گذاشته شد و وضعیت ایران، بحران‌های موجود و سیاست‌های ضد زن حکومت ایران مورد گفتگو قرار گرفت.

 

زنان در جریان‌های سیاسی یاد شده ضمن استقبال از هیئت کژار خواهان ارتقای فعالیت‌های مشترک در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی شدند.

 

شایان ذکر است که طی دوماه گذشته کودار و پژاک پروژه مشترک "اقدام دمکراتیک" را در ٢١ تیرماه منتشر کردند. حزب حیات آزاد کردستان- پژاک هم روز ٢١ مرداد طی پروژه "گام‌های عملیاتی" پیشنهاد‌هایی را برای همبستگی و فعالیت مشترک ارائه کرده و با استقبال افکار عمومی مواجه شد. اعلام شد که کژار سعی دارد طی گفتگو و شور با نهادهای زنان پروژه‌ای را برای حل مسائل زنان در شرق کردستان و ایران ارائه کند.