ک.ج.د اروپا: لازم است زنان به حمایت بیشتری از مقاومت اعتصاب غذا بپردازند

​​​​​​​انجمن زنان ک.ج.د اروپا در بیانیه‌ای با بیان اینکه به مقاومت لیلا گووَن افتخار می‌کنند گفته است:"اکنون هر زنی مسئولیت بیشتری در صیانت از مقاومت بر دوش دارد."

انجمن زنان کنگره دمکراتیک خلق‌ها در اروپا در رابطه با آزادی لیلا گووَن در پی اعتصاب غذای ٧٩ روزه بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید:"لیلا گووَن نماینده خلق، جوانی و زیبایی قیام است و نقش پیشاهنگ این مقاومت را بر عهده گرفته است."

 

در بیانیه به تداوم اعتصاب غذا در اروپا، هولیر، استراسبورگ و ولز اشاره شده است.

 

همچنین آمده است:"لیلا گووَن نمایندگی اراده و جسارت زنان مقاومتگر، برابری‌طلب و آزادیخواه است که برای تحقق مطالبات آنان به پیشاهنگی قیام برخاسته است."

 

در ادامه می‌خوانیم:"مداواما نسبت به وضعیت وخیم سلامتی لیلا گووَن هشدار داده می‌شود، وضعیت سلامتی لیلا هر روز وخیم‌تر می‌شود، از این رو لازم است با پایان حصر، خواسته‌های وی عملی شوند."

 

انجمن زنان ک.ج.د اروپا در ادامه به تمام مقاومت‌گران اعتصاب غذا بویژه لیلا گووَن درود فرستاده و اعلام می‌کند که لیلا گووَن علیه حمله فاشیست‌ها، ظالمان، زورگویان و سیاست‌های آنان به پیشاهنگی قیام برخاسته است.

 

در خاتمه بیانیه آمده است:"لیلا گووَن ما را سربلند و مفتخر نمود. اکنون هر زنی مسئولیت بیشتری در صیانت از مقاومت بر دوش دارد."