ک.ژ.ک: ایستار زیلان یک خط مشی است

شورای رهبری ک.ژ.ک: با تمثیل نمودن خط مشی، واقعیت و عشق زیلان در هر زمینه‌ی زندگی و با ایجاد آزادی قادر هستیم به پاسخی درخور مبدل گردیم. به همین دلیل بایستی هر زنی خط مشی زیلان را اساس گرفته و به شکلی فعال و تاثیرگذار در هر عرصه‌ی زندگی مشارکت نماید.

  شورای رهبری کنگره‌ی زنان کردستان ک.ژ.ک با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز عملیات فدایی زینب کناجی (زیلان) در درسیم اعلام کرد، "  تاریخ زن با فکر، زحمات، فدارکاری و جسارتی عظیم نگاشته می‌شود."

  در بیانیه ک.ژ.ک آمده است،‌ "سیستم غالب تحت سلطه‌ی مرد با انکار زحمات و تاریخ زن آن را نادیده می‌گیرد. تاریخ رسمی، تاریخ نادیده گرفتن زنان است. جنبش زنان آزاد با پیشاهنگی رهبر آپو از ساکینه جانسز آغاز می‌گردد،‌ با زیلان ادامه یافته و اکنون نیز ادامه دارد. تاریخ موجودیت زنان نادیده گرفته شده است. 

  تاریخ زنان با اندیشه، فداکاری و جسارتی عظیم انگاشته می‌شود

  عملیاتی که رفیق زیلان در سال ۱۹۹۶ به انجام رساند پاسخی در برابر توطئه‌ی علیه رهبرمان، سیاست‌های نابودگر و همگون‌ساز علیه خلق کرد و برده نمودن زنان توسط سیستم سرمایه‌داری بود.

  ایستار رفیق زیلان در جنبش زنان آزاد یک خط مشی است. فاشیسم در قرن ۲۰ خود را در سیستم دولت – ملت پایدار نمود و در این چهارچوب جنبش زنان را تاراج کرد. بدون شک بویژه در عملیات فدایی رفیق زیلان که در سال ۱۹۹۶ در درسیم به انجام رساند، زنان همواره در برابر سیستم سرمایه‌داری مقاومت نموده‌اند.

  رفیق زیلان با ایستاری فداییانه به زندگی خویش معنا بخشید. با عملیات خویش در درسیم که بمانند مبارز زن آزاد به انجام رساند، در تاریخ کردها به یکی از تاثیرگذارترین پاسخ‌ها در برابر قتل عام درسیم در سال ۱۹۳۸ مبدل شد.

  عملیات زیلان بایستی به خوبی درک گردد

  بایستی عملیات رفیق زیلان که با هدف آزادی زن انجام شد را به خوبی درک نمود. در این عملیات اشتیاق بزرگ زنان برای زندگی آزاد و روحیه‌‌ی میهن دوستی عظیمی برای خاک خویش وجود دارد. زیلان به نام و نماد زنان برای زندگی آزاد و برابر مبدل شد.

  با تمثیل نمودن خط مشی، واقعیت و عشق زیلان در هر زمینه‌ی زندگی و با ایجاد آزادی قادر هستیم به پاسخی درخور مبدل گردیم. به همین دلیل بایستی هر زنی خط مشی زیلان را اساس گرفته و به شکلی فعال و تاثیرگذار در هر عرصه‌ی زندگی مشارکت نماید. سیستم حاکمیت مرد همواره یا زنان را از جامعه دور می‌سازد و یا ذهنیت و نظرات خود را بر آنان تحمیل می‌کند که باید بمانند برده‌ای در جامعه شرکت جویند. نمی‌خواهند به زنان به عنوان بخشی از جامعه و اصلی اساسی در اجتماعی بودن بنگرند. این را با ظلم و ستم اعمال می‌نماید. یعنی حاکمیت مرد ذهنیت خود را با ابزارهای ظلم و ستم بکار می‌بندد و سعی در یک‌رنگ نمودن زندگی دارد. ذهنیت مرد حاکم، دروغگو، دزد خود را به قالب حقیقت نمایان می‌سازد.

  به همین دلیل بایستی ما زنان با ذهنیت مدرنیته‌ی دمکراتیک در پروژه‌ی ملت دمکراتیک و کنفدرالیزم دمکراتیک پیشاهنگی نماییم. در این چهارچوب بایستی نقش‌ خویش را به خوبی ایفا نماییم. رهبرمان در آخرین یادداشت‌های خویش خطاب به زنان گفته بود،‌" یا پیشاهنگی خواهید کرد و یا خواهید مرد." این ارزیابی نشان می‌دهد که اصرار بر انفعال چاره‌یابی نخواهد بود، در راه حقیقت باید به زیلان مبدل شد. آنچه که در خاورمیانه با ذهنیت آ.ک.پ – داعش علیه خلق‌ها و زنان انجام می‌گیرد، روی دیگر فاشیسم تاریک و نابودگر است. ایستار فداییانه‌یی که در شخص زیلان علیه این تاریکی نشان داده شد، جنبش آزادی زنان را با سرچشمه‌ای از امید مرحله به مرحله گستراند. خط مقاومتگر و مبارزی که در شخصیت زیلان نمایان شد، تمثیل‌گر نیروی چاره‌یابی در برابر  تمامی مشکلات اجتماعی است. ترسی را که در دل استعمارگران ایجاد نمود به امیدی برای زنان کرد و تمامی زنان مقاومتگر مبدل شد. هنگامیکه زنان با این درک و عزم در فعالیت‌های سازنده و خوددفاعی مشارکت نمایند، سطحی از سازماندهی و آزادی را نشان خواهند داد.

  بر این اساس، بار دیگر عملیات رفیق زیلان را درود می‌گوییم و در ۲٤ مین سالروز آن را با احترام گرامی می‌داریم. وظیفه‌ی اساسی آن است که خواست‌های وی را بجای آوریم. مقاومت، آزادی، ذهنیتی دمکراتیک و فعالیت‌های فرهنگی را به مرکز مبارزات خویش مبدل نموده و انقلاب زنان را تحقق بخشیم. با مشارکت و زندگی بمانند زیلان مبارزاتی بزرگی را به انجام رسانده و به موفقیت خواهیم رساند."