ک.ژ.ک: با مقاومتی بی‌نظیر به استقبال ٨ مارس خواهیم رفت

​​​​​​​شورای هماهنگی ک.ژ.ک‌: صلح، ثبات و برادری خلقها، دمکراسی و آزادی اجتماعی در ترکیه با پایان دادن به انزوا و حصر رهبر خلق کرد و خاتمه دشمنی با کردها امکان پذیر خواهد بود

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در ارتباط با ٨ مارس بیانیه‌ای مکتوب را منتشر و اعلام داشت که حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ از طریق جنگ، خونریزی، خشونت و اعمال ذهنیت مردسالار تداوم خود را حفظ می‌کند. در این بیانیه امده است که زنان با با مقاومتی بی نظیر از ٨ مارس استقابل خواهند کرد. تجارب مبارزه تاریخی و مقاومت خود را بیش از پیش گسترش خواهند داد. زنان کرد مبارزه خود را برای آینده آزاد زنان و خلقها با صرف هزینه های فراوان به پیش می برند، در ٨ مارس این مبارزه را به سطحی بسیار بالا ارتقا خواهیم داد.

 

در این بیانیه اعلام شده است که دهها زن با پیشاهنگی لیلا گوون ریاست ک.ج.ک حول رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان گردهم آمده و با شعار ما به حصر پایان خواهیم داد،  فاشیسم را درهم خواهیم شکست و رهبر آپو را آزاد خواهیم ساخت، خواستار مقاومت هستند. شورای هماهنگی ک.ژک، با فرستادن درودهای انقلابی به لیلا گوون و دیگر کسانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، ٨ مارس به آنان تیریک گفته است. در این بیانیه، با احترام از شهدای آزادی که در مبارزه برای آزادی زنان جان خود را از دست داده اند یاد گشته و بر آفرینش حیاتی آزاد که شایسته یاد و خاطره آنان باشد تاکید شده است.

 

ما با مقاومت زنان به آزادی دست خواهیم یافت

در ادامه این بیانیه اعلام شده است که زنان در کردستان، خاورمیانه و سرتاسر جهان با یکدیگر مبارزه خود را علیه پدرسالاری، نژاد پرستی، فاشیسم، اشغالگری و استعمارگری به یکدیگر انجام داده و در مقابله با بحران سیستم سرمایه داری،  زنان با ایجاد حیاتی دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهانه، پیشاهنگی مقاومت خلقها را در درست دارند. ذهنیت مرد-دولت، با سیاست، قانون، تجاوز و خشونت از هر طریقی درصدد است خواست مبارزه آزادیخواهی زنان را تضعیف نماید. زنان در هر جایی اکنون به مقاومت دست میزنند. سطح مبارزه مشترک، سازماندهی و آگاهی زنان اکنون بیش از هر زمان دیگری است.  با چنین سطحی از مبارزه و سازماندهی، ما قرن بیست و یکم را به قرن مقاومت زنان تبدیل کرده و به آزادی دست خواهیم یافت.

 

ک.ژ.ک در این رابطه اعلام نمود: با ایدئولوژی آزادی زن که از سوی رهبر خلق کرد اعلام شده است، زنان کرد سیستم کنفدرال زنان را در شرق، غرب، جنوب و شمال کردستان و خارج از میهن سازماندهی کرده و پیشاهنگ مبارزه آزادیخواهانه خلق خواهند بود. در این بیانیه با خاطرنشان ساختن مبارزات زنان کرد علیه داعش از روژآوا تا شنگال، به درهم شکستن داعش با پیشاهنگی  زنان و شهید شدن هزاران مبارز و تلاش برای ایجاد یک  انقلاب اجتماعی دمکراتیک اشاره شده است. شورای هماهنگی اعلام نمود که در جنوب کردستان  نیز با مقاومت به حمله علیه زنان پاسخ داده شده است؛ و با روح اتحاد ملی در مقابله با اشغالگری واکنش نشان داده شده است. این بیانیه  در ارتباط با شرق کردستان نیز اعلام نموده است که علیه سیستم حاکم مردسالارانه و حملات جنسبت باورانه اجتماعی زنان تلاش کرده اند تا از طریق سازماندهی و آزادی خود، به مبارزه دست زده و پاسخ مقاومت رفیق شیرین علم هولی را بیش از پیش بسط دهند.

 

در مخمور و خارج از میهن، زنان کرد تلاش کردند تا فرهنگ ملی، زبان و تاریخ خود، مقاومت برای بقای خود را از طریق مبارزه ای متشکل و بدون وقفه به پیش برند. در ادامه این بیانیه امده است که در شمال کردستان زنان کرد با آگاهی و روح مقاومت تاریخی، پیشاهنگی آزادی را از آن خود نموده اند. زنان در این راستا به بزرگترین حافظان زنان و خلق کرد بدل شده و در راستای ایجاد ملت دمکراتیک و آزادیخواه زنان کرد به شیوه ای بی وقفه و امان مقاومت کرده اند.

 

قدرت حاکمه آ.ک.پ و م.ه.پ فاشیست درصدد است با سیاستهای مبتنی بر قتل عام زنان، به نتیجه دست یابد

شورای هماهنگی ک.ژ.ک اعلام کرد: قدرت حاکمه آ.ک.پ و م.ه.پ فاشیست درصدد استبا سیاستهای مبتنی بر کشتار و قتل عام جمعی زنان علیه زنان و خلق کرد به اهداف خود دست یافته و از همین رو حملات اشغالگرانه و تاراجگرایانه خود را در تمامی بخشهای کردستان مشروعیت می خشد. ک.ژ.ک در ادامه اعلام نموده است که حصر و انزوای تحمیلی علیه رهبر خلق کرد در بنیاد این حملات قرار دارد. رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در شرایط بسیار نا مساعدی قرار داشته و در جریان ٢١ سال، به مقاومتی بی نظیر دست زده است. در ادامه این بیانیه اعلام شده است که در زمان حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ قتل عام و تجاوز علیه زنان افزایش یافته و فاعلان تعدی علیه زنان با قوانین دولتی محافظت می شوند. در مقابله یا این رژیم فاشیست، با پیشاهنگی زنان و خلق کرد، نیروهای چپ، سوسیالیست، فمینیست، اکولوژیست و دمکراتیک ترکیه به مقاومت دست می زنند. تا زمانی که حصر و انزوای رهبر خلق کرد خاتمه نیابد و علیه کشتار کردها مبارزه ای مشترک انجام نشود، مبارزه جدا جدای زنان و دیگر بخشهای اجتماعی برای درهم شکستن فاشیسم بسنده نخواهد بود. زیرا قدرت حاکمه آ.ک.پ و م.ه.پ با سیاست های جنگی، با ملت پرستی و انزوای مطلق خود را تداوم می بخشد. صلح، ثبات، برادری خلقها، دمکراسی و آزادی اجتماعی در ترکیه با خاتمه انزوا علیه رهبر خلق کرد و خاتمه دادن به دشمنی با کردها امکان پذیر است. به همان میزان که انزوا و حصر بر رهبر آپو تحمیل می گردد، صلح اجتماعی و آینده آزاد خلق کرد و دیگر خلقهای ترکیه نیز در حصر و انزوا قرار می گیرد. مسئولیت طرفداران آزادی، دمکراسی و حقوق بشر جایگاه خود را در مقاومتی  باز می یابد که با پیشاهنگی زنان به پیش برده می شود.

 

از همین رو از تمامی مخالفان فاشیسم می خواهیم که مقاومتی را که با پیشاهنگی لیلا گوون  و صدها مبارز دیگر علیه فاشیسم آغاز شده است بسط و گسترش دهند.

 

تا زمانیکه رهبر آپو در حصر و انزوا باشد، زنان نیز در حصر و انزوا قرار دارند

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در ادامه این بیانیه افزود: زنان کرد تا به کنون حیات و آزادی خود و حیات و آزادی رهبر خلق کرد را همسان با یکدیگر انگاشته اند. ما همیشه گفته ایم که زندگی را بدون رهبر اپو نخواهیم پذیرفت. با انزوا و حصر رهبر آپو زنان نیز در حصر و انزوا یی مطلق قرار گرفته اند. خلق کرد و تمامی کسانی که به دمکراسی، آزادی ایمان دارند را در انزوا قرار داده اند. با پیشاهنگی لیلا گوون در زندانهای ترکیه، در اروپا، کانادا، جنوب کردستان و مخمور صدها رفیق ما به منظور پایان دادن به انزوای مطلق، درهم شکستن فاشیسم و آزادی رهبر آپو به مقاومت تاریخی بی نظیری دست زده اند. هزاران زندانی در زندانهای ترکیه صراحتا اعلام کرده اند که از اول ماه مارس سال ٢٠١٩ به بعد به اعتصاب غذای نا محدود و بدون وقفه دست خواهند زد. دهها فعال اکنون مرزهای مرگ را نیز درنوردیده اند. می توان در تمامی ابعاد مترصد خطر از دست دادن زندگی و معلولیت بود. مقاومت آنان بر مبنای به ثمر رساندن مقاومت رهبر آپو به شیوه‌ای خستگی‌ناپذیر ادامه دارد. مسئولیت بسط و گسترش این مقاومت بی نظیر و به پیروزی رساندن آن بر عهده ما زنان کرد قرار گرفته است. در ٨ مارس امسال به اقداماتی دست خواهیم زد. باید در کردستان بر اساس اتحاد ملی علیه انزوا و فاشیسم، با روح مقاومت ٨ مارس به میدان ها امده و با پیشاهنگی زنان این مقاومت را به اوج خود برسانیم. لازم است که تمامی زنان کرد با عزم و اراده و رح مقاومت به میادین آمده و خواستار آزادی رهبر آپو شوند. با عزم و اراده و روح آزادیخواهی سما یوجه، رخشان دمیرل، زکیه آلکان ٨ مارس را تا نوروز مقاومت علیه فاشیسم شعله ورتر خواهیم شاخت. از تمامی زنان می خواهیم که مبارزه مشترک ٨ مارس امسال را برای  دست یابی به آزادی، دمکراسی و صلح، علیه مردسالاری، جنسیت پرستی، اشغالگری، استعمارگری و فاشیسم به نیروی مبارزه جهانی زنان بدل کنند.

 

به منظور پیروزی نامزدهای حزب دمکراتیک خلقها  در انتخابات محلی ٣١ مارس و درهم شکستن قدرت حاکمه آ.ک.پ و م.ه.پ، از تمامی زنان می خواهیم با بسیج تمامی امکانات خود، عزم و اراده نستوه خود را به نمایش بگذارند. از رفقای زن خود می خواهیم که با قدرت در مراسم  ٨ مارس شرکت کرده و در این راستا دست از کار کشیده و با مقاومت زنانه، زندگی را با رنگ حیات بیارایند. مقاومت زنان، موضع آزادیخواهی و مبارزه جهانی، به آفرینش جهانی آزاد، دمکراتیک، اکولوژیک، به آزادی زن منتهی و سیستم پدرسالاری را از میان برخواهد داشت. زنان کرد که داعش را درهم شکستند، فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را نیز در هم خواهند شکست و بهار زنان و خلقها را نیز رقم خواهند زد. ما با مقاومت خود انزوا را از میان برخواهیم داشت، فاشیسم را در هم خواهیم شکست و همگام با رهبر آپو آزادانه خواهیم زیست.

 

در خاتمه این بیانیه از همگان خواسته شده است تا امسال با شعار مقاومت زنان راه را برای دستیابی به آزادی هموار خواهد کرد، به استقبال ٨ مارس بروند.