ک.ژ.ک: برای تغییر و آزادی تو نیز بپاخیز

ک.ژ.ک: کارزار آزادی که در کنگره‌ی هشتم شعار "پیمان ماست رژیم امرالی را در هم شکسته و با رهبرمان آزادانه زندگی کنیم" به برهه‌ی تازه‌ای وارد شده و با پیشاهنگی عرصه‌های اجتماعی به ابعادی جدید دست یافته است.

   شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان درباره‌‌ی کارزار "پیمان ماست رژیم امرالی را در هم شکسته و با رهبرمان آزادانه زندگی کنیم" بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام کرد، با جنبش و فلسفه‌ی رهایی اوجالان مبارزات به برهه‌ی تازه‌ای وارد شده‌اند.

متن بیانیه‌ی ک.ژک. به شرح زیر است:
   "در مقطعی که نژادپرستی ناشی از مدرنیته‌ی کاپیتالیسم به سطح نابود ساختن جامعه رسیده است، نه تنها انسان‌ها بلکه تمامی ارزش‌های انسانی در معرض نابودی قرار دارند. ما با جنبش و فسلفه‌ی رهایی رهبر آپو به سطح جدیدی از مبارزات دست یافته‌ایم. کارزار آزادی‌ را که در کنگره‌ی ۸ ک.ژ.ک با شعار "پیمان ماست رژیم امرالی را در هم شکسته و با رهبرمان آزادانه زندگی کنیم"  آغاز نمودیم، به برهه‌ای مهم رسیده و با پیشاهنگی عرصه‌های اجتماعی به ابعاد جدیدی دست یافته است.

   رژیم فاشیسم و نابودگر ارزش‌های آزادی، دمکراسی جامعه را در شخص رهبری سرکوب کرده و حملات سختی را انجام می‌دهد. حملات نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک ادامه دارند و استعمارگری فکری و مادی گسترش می‌یابد. مقاومت در برابر فاشیسم همیشه مسئله بنیادینمان بوده است و بر این اساس با پیشاهنگی لیلا گوون اعتصاب‌های غذا آغاز گردید و مرحله به مرحله گسترش یافت. اعتصاب‌‌های غذا و روزه‌ی مرگ که مقاومت‌هایی سرافراز و نتیجه بخش بودند با اراده‌ و ذهنیتی تاریخی ۲۰۰ روز ادامه داشت. شرافت انسانی، جبهه‌ی ارزش‌های آزادی و دمکراسی با این مقاومت پایدار گشته و شدت یافت.

   تا هنگامیکه آزادی رهبر آپو محقق نشود حصر تماما پایان نیافته است
   رهبر آپو اعلام کرد که بایستی با سازماندهی اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی، برساخت جامعه و کمک به مدیریت مبارزات دمکراتیک به نتایجی دست یافت و به کنش‌ها (اعتصاب‌های غذا) پایان داد. دشمن از راه انزوای مطلق خواهان قرار دادن تمامی جامعه در قفسی آهنین بود. این قفس درهم شکسته شد. واقعیت مبارزه جامعه‌ای که با مقاومت پیروز خواهد شد و امیدوار می‌سازد بار دیگر اثبات شد. اما حصر هنوز ادامه دارد. تا هنگامیکه آزادی رهبر آپو محقق نشود، حصر تماما پایان نیافته است.

   کارزارمان به معنای سازماندهی و جنبشی گشتن مبارزات زنان است
   این عصر، زمان آن است که جهان‌بینی زنان متولد شده و به سیستمی دست یابد. در چنان مقطع بحرانی و آشفته‌ای بسر می‌بریم که آلام ورود به عصری جدید، وحشیگری آن، درهم شکسته شدن و تحولات آن، جسارتهای [پیکارگران بر ضد] آن، همزمان و به موازات آن در حال گسترش و ازدیاد می‌باشد. نبردی که در این قرن وجود دارد، وحشی‌گری ذهنیت مرد را نشان می‌دهد. این برای تمامی امپریالیست‌ها به جنگ نجات خویش مبدل شده و برای مستضعفین، زنان و خلق‌ها به نبرد ایجاد سیستم دمکراسی و آزادی مبدل می‌شود. ما ک.ژ.ک اعلام می‌داریم، این عصر جدید به عصر زندگی آزاد مبدل خواهد شد. در دوره‌‌های جدی و نیرومند زنان بسر می‌بریم. کارزار "پیمان ماست رژیم امرالی را در هم شکسته و با رهبرمان آزادانه زندگی کنیم" که زنان آغاز نموده‌اند، بیانگر سازماندهی و فعالیت زنان است. مبارزه‌ی زنان برای دستیابی به آزادی خویش و آزادی اجتماعی دارای اهمیتی حیاتیست، در برابر جنگ اشغالگری و سیاست نابودی ایستاده و با گفتار و کردار خویش عمل بزرگی را انجام دهند. ما به عنوان ک.ژ.ک، به کارزار "برای تغییر و آزادی تو هم بپاخیز" که در چهاربخش کردستان و خارج از میهن آغاز گشته است درود می‌فرستیم. در این کارزار زنان معنایی را که از این دوره دریافته‌اند عملی نموده، با ایجاد آزادی اجتماعی پاسخ خود را مشاهده خواهند کرد. پیوستن زنان از تمامی بخش‌های جامعه و صیانتی قدرتمند در برابر جنگ نابودی زنان و جامعه به معنایی "ضرورت" این برهه خواهد بود.

   این کارزار همچنین کارزار برساخت جامعه است. برساخت جامعه با سازماندهی عرصه‌ی سیاسی آغاز خواهد شد. سازماندهی عرصه‌ی سیاسی، به معنای خودکفایی، خودآگاهی و خود بودن است که انسان در هر بخش از زندگی به فاعل"سوژه" مبدل خواهد شد. جامعه‌ای خود‌کفا که ملزومات خود را تثبیت نموده، فعالیت‌های خود را تنظیم کرده و در این راه عمل می‌کند، روح و جوهره‌ی ملت دمکراتیک است. به همین دلیل لزوم به ایجاد، تاسیس، ‌خلق کردن و ژرفا یافتن در اندیشه وجود دارد و همچنین لازم است همزمان با ژرفا یافتن خود را آزاد نمود. به عبارت دیگر با اندیشه‌ای آزاد و منعطف، انقلاب فکری- فرهنگی، اخلاقی، وجدانی ایجاد خواهد شد. با فعالیت بر اساس ذهنیت ذاتی، نیروی ذاتی و خودکفایی و نهادینه شدن آن ضروریست که به ارزش‌های دمکراتیک و اشتیاق به زندگی آزاد متعهد بود. کارزار برساخت اجتماعی از این پس به معنای آزادی جامعه در ابعاد ذهنی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و سازماندهی شدن است. جامعه‌ای که بدین شکل خود را سازماندهی نمود در برابر حملات دشمن نابود نخواهد شد و اینگونه با خوددفاعی در برابر دشمن به آزادی خویش دست می‌یابد."