بازداشت بریوان آلتان خبرنگار خبرگزاری دی‌هابر

نیروهای وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه، بریوان آلتان خبرنگار خبرگزاری دی‌هابر را بازداشت کردەاند

نیروهای وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه، بریوان آلتان خبرنگار خبرگزاری دی‌هابر را بازداشت کردەاند

 

دی‌هابر اعلام کرده که خبرنگار آن در مرسین بازداشت و به مراکز امنیتی منتقل شده است.

 

بیش از یکصد و هفتاد روزنامه نگار در ترکیه زندانی هستند. نیروهای پلیس امروز در آدانا نیز در یک عملیات همزمان بیش از بیست تن را به اتهامات سیاسی بازداشت کردەاند.