کمیته‌ی شهید سمکو: روژاوا تعریف نوینی از زنان کُرد به جهانیان معرفی کرد

کاپیتالیسم با امر "ابتدا زن ها را بکُشید" خواست قرن بیست و یکم را با مرگ زن یکی سازد. اما رهبر آپو  با بانگ "ابتدا زن را رهایی بخشید" سربرآوردن وجدان را با زندگی زن همسو نمود.

کمیتەی شهید سمکو شهر کرماشان بە مناسبت ٨ مارس بیانیەای منتشر کرد.

 

متن بیانیە از این قرار است:

"زنان زیبا زنانی هستند که که خود را باور دارند و می دانند اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هرکاری هستند.

 

کاپیتالیسم با امر "ابتدا زن ها را بکُشید" خواست قرن بیست و یکم را با مرگ زن یکی سازد. اما رهبر آپو  با بانگ "ابتدا زن را رهایی بخشید" سربرآوردن وجدان را با زندگی زن همسو نمود.

 

واقعەی تاریخی ٨ مارس و مرگ ۱۲۹ کارگر زن معترض در آمریکا به ما می گوید که نظام سرمایه داری هم اکنون نیز با رویکرد خود علیه زنان، جامعەی انسانی را هدف قرار داده است و زنان در قرن حال نیز باید در برابر نظام مردسالاری که بر پایەی ایدئولوژی مذهب گرایی، جنسیت گرایی، ملیگرایی و دولت گرایی استوار است بایستد.

 

ما با سازماندهی و مقاومت بە سوی آزادی قدم بر می داریم. اینک زنان کُرد نقش پیشاهنگی را برای تمام زنان جهان بر عهدە گرفتەاند. رمز نیرومند شدن مبارزات زنان، اتحاد است.

 

ما بعنوان زنان کمیتەی شهید سمکو شهر کرماشان از تمام زنان روژهلات و ایران از هر نژاد، فرهنگ و قومیتی می خواهیم کە در برابر نسل کشی و فرهنگ تجاوزی کە بر زنان تحمیل می شود بە پاخواستە و مبارزات را گستردەتر کنند. زیرا در جامعەای کە زن دربند است سخن گفتن از آزادی و پیشرفت بیهودە است.

 

٨ مارس یادآور روزیست کە زنان در برابر بی عدالتی و تبعیض جنسیتی قیام نمودند.

در رژیم‌های حاکم بر ایران- از گذشته‌‌های دور تاکنون- همواره نقش زن، مادری مهربان و همسر خانەدار بوده است و در این نقش نیز انحرافی عظیم صورت گرفته است.

 

ما می‌خواهیم از ٨ مارس تا ۲۱ مارس همچون پُلی از آتش باشیم. ما خود را از خاکستر کُردها آباد کرده و مبارزەی اجتماعی را ادامه می‌دهیم.

 

در این مرحلەی مبارزە، ما زنان کُرد در روژهلات نیز با تاثر از روحیەی زنان در روژآوا و مقاومت دوران در عفرین و کوبانی، شنگال و مبارزەی دموکراتیک زنان در شمال بە شیوەای رادیکال به مبارزه ادامە خواهیم داد.

 

و اینک ما شاهد هستیم که با پیشاهنگی و نیروی مبارزه و مقاومت زنان و با توان مدیریت آنها، روژآوا به نمونەی سیستم مدیریت دموکراتیک خلقها بدل گردیده و به تعریفی نو از زن در خاورمیانه و مخصوصا زنان کُرد در ذهنیت جهانیان منجر گشت.

 

ما زنان کمیتەی شهید سمکو در شهر کرماشان با گرامیداشت یاد زنان پیشاهنگ همچون کلارا زتکین، روزا لوکزامبورگ، لیلا قاسم و سکینه جانسز، روز ٨ مارس را بە تمام زنان جهان تبریک گفتە و در جهت تحقق جامعەای پیشرو و زنانی آزاد به مبارزات خود ادامه می‌دهیم.

"زنده باد رهبر آپو

زندەباد انقلاب زنان

شهدا زندەاند"