۸۵۰ زندانی مسموم شدند

هفته گذشته بسیاری از زندانیان در زندان شماره یک سینجان با امنیت بالا، دچار مسمومیت غذایی شدند.

مسموم شدن زندانیان

زندانیان در زندان شماره یک سینجان با امنیت بالا اظهار داشتند که در اثر غذایی که هفته گذشته خورده‌اند مسموم شده‌اند. زندانی به نام باگر سایاک در تماس تلفنی هفتگی خود با برادرزاده‌اش احمد سایاک توضیح داد که بسیاری از زندانیان پس از صرف صبحانه دچار مسمومیت غذایی شده و به اورژانس منتقل شدند. سایاک گفت که وضعیت مشابهی در مکان‌های دیگر در محوطه زندان نیز رخ داده است.

خانواده‌های زندانیان در موسسه باز جزایی سینجان اعلام کردند که حداقل ۸۵۰ نفر مسموم شده‌اند.

موارد مشابه مسمومیت در زندان‌های سیلیوری، کریکلاراَلی، آمد و پنارحصار نیز در روزهای گذشته رخ داده است.