اسرا سولین دال روزنامه نگار ۱۹ روز است که در سلول انفرادی به سر می‌برد

اسرا سولین دال که به همراه تعدادی از همکارانش در استانبول بازداشت شده است، ۱۹ روز است که در سلول انفرادی زندان زنان باکرکوی نگهداری می‌شود و به درخواست‌های او پاسخی داده نمی‌شود.

در ۲۳ آوریل، در چارچوب تحقیقات که مرکز آن در استانبول است، به چندین خانه یورش بردند و ۹ کارمند مطبوعات آزاد بازداشت شدند. اسرا سولین دال و مهمت اصلان، خبرنگاران آژانس مزوپوتامیا (MA) و اردوغان آلایومات روزنامه نگار در ۲۶ آوریل به اتهام «عضویت در سازمان» دستگیر شدند.

روزنامه نگار دال از روز بازداشت تاکنون در سلول انفرادی ۶ متر مربعی در زندان زنان باکرکوی نگهداری می‌شود. مشخص شده است که دال درخواست انتقال به بند زندان را به اداره زندان ارسال کرده است، اما تاکنون به هیچ یک از درخواست‌های او پاسخ داده نشده است.