در استانبول کنشی علیه غصب اراده: با مقاومت پیروز خواهیم شد

راهپیمایی در چکمه‌کوی استانبول علیه مصادره شهرداری جولمرگ برگزار شد.

کنش علیه غصب اراده

راهپیمایی اعتراضی در استانبول علیه مصادره شهرداری جولمرگ ادامه دارد. در همین راستا راهپیمایی در منطقه چکمه‌کوی برگزار شد. در این راهپیمایی شعارهای «مقاومت جولمرگ، استانبول با شماست» ، «نه به تصرف» و «با مقاومت پیروز خواهیم شد» سر داده شد.

در این راهپیمایی عنوان شد که تصاحب شهرداری جولمرگ را نمی‌پذیرند و گفته شد: «ما این کار را قبول نداریم. تا زمانی که شهرداری را پس نگیریم، در خیابان و میدان خواهیم بود. ما متوقف نخواهیم شد، با مقاومت پیروز خواهیم شد.»