فراخوان راهپیمایی در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی

٤٣ سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران بە انحای گوناگون مردم را استثمار و حق زندگی آزاد و شاد را از آنان دریغ میکند.

فراخوان راهپیمایی در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی

٤٣ سال است رژیم جمهوری اسلامی ایران  بە انحای گوناگون  مردم را استثمار و حق زندگی آزاد و شاد را از آنان دریغ میکند. در ساختار سرکوبگر و تبعیض آمیزی کە جمهوری اسلامی بنیاد نهادە، زنان، ملتهای تحت ستم (بلوچ، عرب، کورد، تورک و...)، طبقه کارگر و فرودستان، و نیز اقلیتهای جنسی و دینی با ستمی مضاعف مواجە و بە حاشیە راندە شدەاند. این رژیم مردسالار، از همان اولین روزهای شروع بە کار خود زنان را سرکوب کردە است، حجاب اجباری را بر آنان تحمیل کردە و بسیاری اصول نابرابر دیگر را در قانون اساسی خود  تصویب و نهادینە کردە است. در عین حال، ساختار متکثر ملی، دینی و زبانی جامعەی ایران را هدف سرکوب سیاسی و استحالەی فرهنگی قرار داده است. نابود کردن حق زندگی از سوی این رژیم، با گسترش فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست همراه بوده است.

اما در تمامی این سالیان تاریک ستم و سرکوب، چە در خانەها و چە در خیابانها و مدارس و کارخانەها، مردم مجدانە بە مقاومت خود ادامە دادەاند. خشم سراسری ناشی از قتل دختر کورد ژینا امینی در ١٦ سپتامبر بە دست جمهوری اسلامی، مقاومتهای منقطع و گسستەی مردم را تحت عنوان انقلاب زن، زندگی، آزادی بە هم پیوند داد. اکنون بیش از دو ماە است کە این انقلاب بە  بنیانی برای بازپس گیری حق آزادی و زندگی همگان تبدیل شدە است. انقلاب زن، زندگی، آزادی کە از کوردستان آغازیدن گرفت بە اکنون مرحلەای رسیدە کە از رودخانەها و جنگلهای ایران تا کودکان، جوانان، زنان، کارگران و همەی اقشار و طبقات بەحاشیە راندەشدەی دیگر، در راستای «نە» گفتن بە این حکومت خون ریز، ذیل شعار زن، زندگی، آزادی متحد شدەاند. صدالبتە تداوم بخشیدن بە این انقلاب سراسری تا این لحظە، سرکوب خونین و شکنجەی انقلابیون را بە دنبال داشتە و با تقدیم هزینەهای بسیار، از جملە از دست دادن صدها جان عزیز، میسر شدە است.

بە منظور حمایت و همبستگی با انقلاب زن، زندگی، آزادی در داخل ایران، مقاومت کوردستان و بلوچستان و بلندتر کردن صدای تمامی آزادیخواهان بەپاخاستە بر علیە جمهوری اسلامی ایران، ما بە عنوان «کلکتیو ژن، ژیان، ئازادی» با نقش پیشاهنگانەی زنان و نیروهای برابری طلب و دموکراتیک کوردستان و ایران، و نیز نیروهای دموکراتیک اروپا و مخصوصا فرانسە، روز ٢٦ نوامبر ٢٠٢٢ در شهر پاریس یک تجمع و راهپیمایی  عمومی را برگزار خواهیم کرد. راهپیمایی ما همزمان است با روز جهانی مقابلە با خشونت علیە زنان، یعنی روز ٢٥ نوامبر، کە خود مناسبتی است مهم برای اعلام حمایت از زنانی کە در انقلاب زن، زندگی، آزادی پیشرو و پیش آهنگ هستند و هموارە قربانی خشونت سیستماتیک نظام جمهوری اسلامی ایران شدەاند. از همین رو از تمامی نیروهای آزادیخواە دعوت میکنیم با نمادها و رنگهای خود در این راهپیمایی شرکت کنند تا بە کنشی موثر در حمایت از انقلاب زن، زندگی، آزادی در کوردستان و ایران تبدیل شود.

زمان – مکان: ٢٦ نوامبر ٢٠٢٢، ساعت ٢ تا ٥ بعدازظهر  / پاریس، مسیر حرکت از میدان Republique 

کولکتیو ژن، ژیان، ئازادی

[email protected]