ک‌ن‌ک: خلق وان را تنها مگذارید‌، از اراده‌ی خود صیانت نمایید

شورای اجرایی ک‌ن‌ک به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد و گفت: «خلق وان را تنها مگذارید‌، از اراده‌ی خود صیانت نمایید.»

شورای اجرایی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد و اعلام نمود، خلق در انتخابات پیروز شد. با وجود این‌که سیستم نادمکراتیک بوده است، با وجود این‌که از طریق رای دهنده‌ی غیرواقعی و تقلب چند شهرداری را مصادره کردند، اکنون نیز در چند شهر انتخابات را باطل کرده و چندین شهر دیگر نیز شهرداری‌‌ها را مصادره می‌کنند.

ک‌ن‌ک در رابطه با تلاش برای مصادره‌ی شهرداری وان اعلام کرد، هیچ قانون و وجدان و عدالت و اخلاقی در این تصمیم وجود ندارد و قابل قبول نیست و در ادامه گفت: «این مصادره‌ی اراده‌ی خلق وان و همزمان مصادره‌ی اراده‌ی خلق کوردستان است. این تصمیم براساس دشمنی با کورد اتخاذ شده است و یک تصمیم نژادپرستانه است. خلق وان اکنون در خیابان‌ها حضور دارند و این تصمیم را محکوم می‌کنند.»

ک‌ن‌ک در ادامه گفته است: «از خلق کوردستان و دوستان کورد و نیروهای دمکراتیک می‌خواهیم، خلق وان را تنها نگذارند، از اراده‌ی خود صیانت نمایید و در برابر این تصمیم بایستید.»

همچنین از افکار عمومی جهان درخواست کرده است در برابر این تصمیم نژادپرستانه بایستند و گفته است: «به عنوان ک‌ن‌ک در هر جا و مکانی تا پایان در برابر این ناعدالتی خواهیم ایستاد و از حقوق خلق خود دفاع خواهیم کرد.»