توطئه‌ی بین‌المللی در بروکسل محکوم گردید

در بروکسل پایتخت بلژیک با برگزاری راهپیمایی گسترده توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان محکوم گردید.

در بروکسل پایتخت بلژیک با برگزاری راهپیمایی گسترده ۲۵مین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با پیشگامی جنبش جوانان انقلابی (ت‌ج‌ش) و جنبش زنان جوان انقلابی (تکوژن) محکوم گردید.

جمعیت در مرکز بروکسل تجمع کردند و برای گرامی داشت یاد شهدا یک دقیقه سکوت کردند. سپس با سردادن شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «زنده باد مقاومت زاپ» در مقابل دادگاه حقوقی بروکسل راهپیمایی انجام شد.

جوانان اعلام کردند: «آزادی عبدالله اوجالان، آزادی ماست» و خاطر نشان کردند، مصرانه به مبارزه ادامه خواهند داد و آن را به پیروزی خواهند رساند.

سپس این راهپیمایی با سردادن شعار در مقابل دادگاه به پایان رسید.