حسین عثمان بەعنوان رئیس‌مشترک شورای مدیریت انتخاب شد

حسین عثمان بەعنوان رئیس‌مشترک شورای مدیریت خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژآوا) انتخاب شد.

شورای عمومی خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژآوا) با حضور رٶسای مشترک این شورا، نشست سالانه و عادی خود را انجام داد.
در این نشست تصمیم استعفای رئیس‌مشترک شورای خودمدیریتی؛ عبید حامد المهیباش و پیشنهاد انتخاب حسین عثمان بەجای وی، قرائت گردید.
پس از تأیید شورای عمومی، حسین عثمان بەعنوان رئیس‌مشترک شورای مدیریت خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (روژآوا) انتخاب گردید.