زنان کورد انقلاب ژن، ژیان، آزادی را گرامی داشتند

زنان کورد در سالگرد مقاومت ژن، ژیان، آزادی به میادین آمدند.

به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، با پیشگامی جنبش زنان آزاد (ت‌ج‌ش) در چند شهر راهپیمایی برگزار و بیانیه قرائت شد.

وان

 به مناسبت سالگرد مقاومت ‘ژن، ژیان، آزادی’، در پارک دابااوغلو بیشیولا در وان، فعالیتی برگزار شد. پلیس تلاش کرد از تجمع زنان در پارک جلوگیری کند. زنان از محاصره‌ی پلیس که اطراف پارک را از طریق خودر‌و‌های توما و زره‌پوش محاصره کرده بودند، عبور کرده و وارد پارک شدند.

پارلمانتار وان، گل‌جان کاچمار سایگیت، اشاره کرد، شعار ‘ژن، ژیان، آزادی’ باپیشگامی زنان کورد آغاز شد و به انقلابی جهانی تبدیل شده است، در ادامه گفت: “همان‌گونه که در شخصیت ژینا، پایه‌های رژیم ایران را به لرزه درآورد، رژیم فاشیستی حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)- حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) و سیاست‌های جنسیتی نیز با پیشگامی زنان کورد و ترک از بین خواهد رفت”.

مردین

در منطقه‌ی قُصَر مردین اطلاعیه‌ی قرائت شد. مادران صلح در مردین، حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ)، حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ)، حزب چپ سبز، پارلمانتاران حزب چپ سبز، بریتان گونش‌ و کاموران تانهان، در این فعالیت در میدان آزادی شرکت داشتند.

ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) در منطقه‌ی قُصَر، آیسل‌ ایاو‌، گفت: “دیدیم زنان در کوچه و میادین دست از مقاومت برنمی‌دارند”.

پارلمانتار حزب چپ سبز، بریتان گونش، گفت: “از موجودیت زنان واهمه دارند”.