بسی ارزنجان: در مقابلە با دولت مردسالار، با هم مبارزە کردە و بە پیروزی می رسیم

بسی ارزنجان عضو شورای هماهنگی کوما ژنن بلند اعلام نمود: آنچە کە میتواند زنان ما را آزاد کند، دفاع از خود و اعتماد بە نفس است. در مقابلە با دولت مردسالار، با هم مبارزە کردە و بە پیروزی می رسیم.

بسی ارزنجان عضو شورای هماهنگی ک.ژ.ک بە مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزە علیە خشونت بە زنان بە پرسشهای خبرگزاری فرات پاسخ داد.

در این گفتگو بسی ارزنجان گفت ٢٥ نوامبر بە ویژە در مقابلە با کشتار دولتها علیە زنان بە عنوان روزی جهانی انتخاب شدە است و در این  بارە افزود: اساسا منابع اصلی خشونت مرد در حیات اجتماعی دولت و اقتدارگرایی است.

ارزنجان یاد و خاطرە زنانی کە با خشونت دولت مردسالار جان خود را از دست دادەاند گرامی داشتە و در این بارە گفت: در مقابلە با حاکمیت و دولت استعمارگر ما زنان رخودان خودمان را ادامە می دهیم. بر همین اساس ما پیمانمان را برای حیاتی بهتر و برای مبارزە آزادی زنان تکرار می کنیم.

ارزنجان در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اعلام کرد کە رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان ٢٣ سال است کە در امرالی با تحمیل انزوا مواجە شدە است و در یان بارە تاکید کرد کە یکی از دلایل اساسی این انزوا، پیگیری خط مشی  رادیکال آزادی زنان است.

ارزنجان همچنین اعلام نمود کە زنان کورد بە پیشاهنگان مبارزە انسانی زنان جهان تبدیل شدە و در این بارە نیز اظهار داست: زنان کورد از تجارب گستردەای در مبارزە و برخودان برخوردارند. و از طریق این مبارزە نقش پیشاهنگی را بە زنان تمام جهان نشان میدهند. زنان کورد در بعد تاریخی هموارە تحت ستم، استعمار و بردگی بودە و با خیزش در مقابل آن و مبارزە برای کسب آزادی مبارزە وسیعی را انجام داددە اند. و تحقق خواست زنان مبنی بر برخورداری از بزرگترین ارتش زنانە و حرفەای نشاندهندە این امر است.

نتیجە اساسی برای این مسئلە این است کە ما از تاریخ خلقمان، خلقها و زنان دیگر آموختەایم کە حق دفاع از خود تنها راە خلق حیاتی با شکوە و ارزشمند است. دفاع از خود برای زنان، برای خلقها حقی مشروع بە شمار می رود. و برای خاتمە دادن بە خشونت علیە زنان نیز باید زنان با تمام نیروی خود تلاش کنند. برای خاتمە بخشیدن بە خشونت علیە زنان لازم است پروژەهای دفاع از خود گسترش پیدا کردە و این مسئلە هم با انقلاب زن تحقق پیدا می کند.

بسی ارزنجان در ادامە گفتگوی خود با خبرگزاری فرات افزود: دولت ترک گستردەترین حملات خود را علیە زنان و خلق کورد ادامە دادە و در این بارە افزود: بە همان نحو دولت ایران نیز بە خلقهای ایران و کورد در روژهلات کوردستان حملە می کند. ما میخواهیم سدە ٢١ را بە سدە زنان بە قرن آزادی خلقها تبدیل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دولتها بر اساس جنسیت، ملت محور و دین محوری ایجاد کردەاند. زمانیکە از این زاویە بە مبارزە آزادیخواهانە خلق کورد و زنان می نگریم، می بینیم کە در  فرایندبسیار حساسی قرار گرفتەایم. بار در تاریخ کوردستان و در هر چهار بخش کوردستان خلقمان با پیشاهنگی زنان وارد برخودان شدە است. برخودان گریلاهای یژاستار در زاپ و آواشین، انقلاب زنانمان در روژآوا با پیشاهنگی یگانهای زنان و کنگرا ستار، سرهلدان زنان در روژهلات کوردستان بعد از قتل ژینا امینی همگی نشانەهای مشهودی از مبارزە با پیشاهنگی زنان است.

ارزنجان با اشارە بەآغاز حملات دولت ترک شغالگر در شمال-شرق سوریە از ١٩ نوامبر گفت: این حملات، در واقع حملە بە کورد، زنان و دستاوردهای آزادی خلقها بە شمار می روند.

ارزنجان در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اعلام نمود کە زنان با برخودان و موضع خود مبارزە را وسعت می بخشند و در این بارە افزود: زنان در کوردستان، خاورمیانە و جهان لازم است از انقلاب زنان در روژآوا و سرهلدان زنان در روژهلات کوردستان حمایت کنند. زمان آزادی زنان و خلقها رسیدە است. ما باید بە ارتش زنان بپیوندیم، سازماندهی زنان را توسعە بخشیم. آنچە کە میتواند زنان و خلقها را آزاد کند،  دفاع از خود است،  سازماندهی است. لازم است کە زنان با سازماندهیهای مستقل خود بیش از هر زمان دیگری مبارزە خود را گسترش دهند. ما برخودان بزرگی را در ااین بارە تداوم می بخشیم. برخودان انسان را بە آزادی می رساند. فرمول ژن، ژیان آزادی با برخودان تحقق پیدا می کند، در همین راستا است کە در مقابل دولت مردسالار باید با هم مبارزە کردە و با هم بە پیروزی می رسیم.'