نتایج چهارمین کنفرانس ه.پ.ژ اعلام شد

ه.پ.ژ نتایج چهارمین کنفرانس خود را اعلام کرد که در آن قیام ژن، ژیان، آزادی در ایران و روژهلات کوردستان و نیز چندین موضوع سازمانی، سیاسی و نظامی بررسی شدند و برخی تصمیمات اتخاذ گردید.

طبق اعلامیەی نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) در دوم مارس امسال و بەمدت ۴ روز کنفرانس خود را تشکیل داده و آنرا به شهدای قیامهای ایران و روژهلات کوردستان تقدیم نمودەاند.

در بخشی از این اعلامیه آمده:
در برابر قیام آزادی و دموکراسی با پیشاهنگی زنان که به یک حرکت جهانی مبدل شده، خود را مسئول میدانیم و برای صیانت و بەپیروزی رساندن راه آزادی زنان، مبارزه میکنیم. همچنین تاکید کرده: ما بەعنوان نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان، معتقدیم که در هر جایی از ایران و روژهلات کوردستان که شعار "ژن، ژیان، آزادی" سر داده شود، قطعاً ما نیز آنجاییم و تا بەوجود آمدن ایران دموکراتیک و کوردستان آزاد به مبارزات بی وقفەی خود ادامه میدهیم و تا پایان در صحنه خواهیم بود.
ه.پ.ژ در بیانیەی نتایج چهارمین کنفرانس خود آورده:
در این کنفرانس یکی از نکاتی که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، موضوع ایدئولوژی سیاسی کادر و راههای رهبری کردن بود. ما بەعنوان نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان و گریلاهای مدرنیتەی دموکراتیک، خود را براساس ایدئولوژی و فلسفه رهبر آپو سازماندهی میکنیم و به وظیفه انقلابیگری آزادی عمل مینماییم، بویژه در چارچوب دفاع از خود در روژهلات کوردستان و ایران و برای دفاع از همەی زنان کورد، فارس، عرب، آذری و افغان، جنگ و مبارزه می کنیم.
این را نیز افزود: جنگی که اکنون در کوهستانهای کوردستان درجریان است، زیربنای قیامی است که در روژهلات کوردستان و ایران ادامه دارد. لذا معتقدیم که ابتدا باید زنان و تمام جامعه با رویکرد حفاظت از خود، خود را سازماندهی کنند و از حق زندگی خود دفاع نمایند.
طبق بیانیه، در این کنفرانس تصمیمات زیر اتخاذ شدەاند:
١- پرچم ه.پ.ژ عوض شد
٢- اساسنامه ه.پ.ژ بازنگری شد
٣- هیئت نظامی ه.پ.ژ انتخاب گردید
۴- درباره شهدای گریلا و نیز شهدای قیام روژهلات کوردستان و ایران دستور صادر شد
۵- درباره اتحاد و چگونگی حفاظت طبیعی زنان در روژهلات کوردستان و ایران تصمیم گرفته شد
بیانیه بەقرار زیر است:
با شعار ژن، ژیان، آزادی بەسوی ایران دموکراتیک و کوردستان آزاد
ما بەعنوان نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) در زمان مقرر، چهارمین کنفرانس خود را بستیم. در تاریخ ١١ اسفند ماه ٢٧٢٢ کوردی با حضور شمار زیادی از اعضایمان کنفرانس آغاز شد و ۴ روز بەطول انجامید. ابتدا اجرای این کنفرانس را به رهبر آپو، همه شهدای راه آزادی و زنان روژهلات کوردستان و ایران تبریک میگوییم. در کنفرانس سوم رفقایمان روژدا، جیهان و روژبین حضور داشتند، اما پس از یک مبارزەی قهرمانانه و طولانی بەشهادت رسیدند. در برابر یاد و خاطراتشان سر تعظیم فرود میاوریم و همزمان شهدا ژینا امینی و شلیر رسولی و همه شهیدان قیام ژن، ژیان، آزادی را با احترام یاد میکنیم و این کنفرانس چهارم خود را به شهدای قیام خلقهای ایران و روژهلات کوردستان تقدیم می نماییم.

کنفرانس با مباحث ایدئولوژیک، سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و همچنین بحث اصلی روز یعنی مبارزات داخل جامعه برگزار شد. در هنگام برگزاری کنفرانس، در روژهلات کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان، جامعه درحال قیام بود. بەهمین دلیل اوضاع ایران و روژهلات کوردستان و بویژه قیام "زن، زندگی، آزادی" مورد ارزیابی گسترده قرار گرفت. وقتی به دینامیسم زن و جامعه نگاه میکنیم، بەوضوح می بینیم که قیام کنونی روژهلات کوردستان و ایران، نتیجه تاثیرات الگوی فکری و فلسفی رهبر آپو است که نەتنها در کوردستان بلکه در تمام جهان تاثیرگذار بوده است. رهبر آپو میگوید: "قرن ٢١، قرن آزادی زنان است." در شرایط کنونی که در روژهلات کوردستان و ایران برای آزادی زنان تلاش میکنیم، واضح است که زنان به سطحی خیلی بالا و خوب از درک و آگاهی رسیدەاند، مهمتر از آن مخالفت با سیستم مردسالارانه در اوج است و بیش از هر زمانی است. لذا در کنفرانس بدین شیوە ارزیابی گردید که؛ درنتیجەی ذهنیت مردسالار، بحران های گوناگون، جنگ و کشمکش بەوجود آمد. بەویژه بحرانهایی که با اشکال متنوع برای زنان بەوجود آمده و شرایطی نامناسب و نامطلوب برای جامعه و زنان ایجاد نموده است. درنتیجه رهبر آپو با فلسفەی خودش زنان را متوجه کرد که پیش از هر چیزی باید با ذهنیت مردسالار مبارزه کنند. روشن است که سیستم دولت-ملت در بحران جدی است و این زنان را که دارای نیروی تعیین کننده و بدیل برای تغییر اوضاع کنونی اند، به مرکز تحولات لازم  تبدیل گشتەاند.
رژیم اشغالگر ایران در تاریخ ۴۴سالەی حاکمیتش شرایطی برای جامعه و زنان درست کرده که چیزی بیش از بحرانهای عمیق نیست. این بحرانهای فراگیر که در ابعاد متنوع زندگی ایجاد شدەاند، ابتدا برای زنان و سپس برای کل جامعه مشکلات عدیدەای بەوجود آوردەاند. با قتل زنان، تجاوز، اعدام و زندان، ازدواج در سن کودکی، کاملا حضور معنی دار زنان در جامعه را حذف کردەاند. اما درمقابل سیاستهای رژیم مردسالار این بحرانها را بەعنوان سرنوشت محتوم زنان قلمداد کرده، زنان با الهام از فلسفه زن، زندگی، آزادی خود را سازماندهی کرده و به قیام پرداختند و تاکنون نیز ادامه دارد. چونکه مطالبات برای جامعه آزاد و دموکراتیک و با پیشاهنگی زنان است، به خواست مشترک همه خلقها مبدل شده است. اما رژیم اشغالگر ایران به سرکوبگری و اشغالگریش ادامه میدهد و هیچ اقدامی برای تغییر اوضاع برنمیدارد. رژیم اشغالگر ایران به سیاستهای کثیف و ضدانسانی اش ادامه میدهد، ازجمله مسموم سازی زنان جوان، زندان و اعدام و شکنجەی زنان و جوانان و پیشاهنگان این قیام و مبارزات. اما درواقع خلق ما در روژهلات کوردستان و سایر خلقهای ایران میدانند که جامعه ایران با یک بحران عمیق و چندجانبه روبروست و به یک تغییر ریشەای نیازمند است، بەهمین روی زنان بر مطالباتشان پای فشاری کرده و عقب نشینی نمی کنند.
بر این اساس ما بەعنوان نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان (ه.پ.ژ) درمقابل قیام آزادی و دموکراسی خلقهای ایران با پیشاهنگی زنان، خود را مسئول میدانیم و برای حفاظت و بەپیروزی رساندن راه آزادی زنان، مبارزه میکنیم. برایمان مبرهن است که اگر ایران براساس فرهنگ کهن و تاریخش، حقوق زنان را رعایت کند و یکبار دیگر با سنگ بنای خلقها از راه بدیل مدرنیتەی دموکراتیک بر پایه فرهنگی آریایی اش، خود را سازمان دهد و به نمونەای نوین برای تمام خاورمیانه مبدل گردد.

در این کنفرانس یکی از نکاتی که به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، موضوع ایدئولوژی سیاسی کادر و راههای رهبری کردن بود. ما بەعنوان نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان و گریلاهای مدرنیتەی دموکراتیک، خود را براساس ایدئولوژی و فلسفه رهبر آپو سازماندهی میکنیم و به وظیفه انقلابیگری آزادی عمل مینماییم، بویژه در چارچوب دفاع از خود در روژهلات کوردستان و ایران و برای دفاع از همەی زنان کورد، فارس، عرب، آذری و افغان، جنگ و مبارزه می کنیم.
این را نیز افزود: جنگی که اکنون در کوهستانهای کوردستان درجریان است، زیربنای قیامی است که در روژهلات کوردستان و ایران ادامه دارد. لذا معتقدیم که ابتدا باید زنان و تمام جامعه با رویکرد حفاظت از خود، خود را سازماندهی کنند و از حق زندگی خود دفاع نمایند.
طبق بیانیه، در این کنفرانس تصمیمات زیر اتخاذ شدەاند:
١- پرچم ه.پ.ژ عوض شد
٢- اساسنامه ه.پ.ژ بازنگری شد
٣- هیئت نظامی ه.پ.ژ انتخاب گردید
۴- درباره شهدای گریلا و نیز شهدای قیام روژهلات کوردستان و ایران دستور صادر شد
۵- درباره اتحاد و چگونگی حفاظت طبیعی زنان در روژهلات کوردستان و ایران تصمیم گرفته شد

در پایان این روح و نیروی عظیم بود که کنفرانس چهارم ه.پ.ژ را خلق کرد. ما بەعنوان  نیروی مدافع زنان روژهلات کوردستان، معتقدیم که در هر جایی از ایران و روژهلات کوردستان که شعار "ژن، ژیان، آزادی" سر داده شود، قطعاً ما نیز آنجاییم و تا بەوجود آمدن ایران دموکراتیک و کوردستان آزاد به مبارزات بی وقفەی خود ادامه میدهیم و تا پایان در صحنه خواهیم بود.