قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق: پ‌ک‌ک با قریب نیم قرن مبارزاتش گام‌های بلندی برداشتە است

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق با انتشار بیانیهای چهل و چهارمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کردستان را به رهبر آپو، مردم میهندوست کوردستان و خانواده شهیدان و همەی یاران جنبش در سراسر جهان تبریک گفت.

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق با انتشار  بیانیهای چهل و چهارمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کردستان را به رهبر آپو، مردم میهندوست کوردستان و خانواده شهیدان و همەی یاران جنبش در سراسر جهان تبریک گفت.

در بخشهایی از این بیانیە آمدە است:

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق از پ‌ک‌ک به عنوان حزب شهیدان نام برده و می‌گوید پ‌ک‌ک در نزدیک به نیم قرن مبارزاتش گام‌های چنان بلندی برداشت که انقلاب‌های عظیمی را رقم زد.  فرماندهی ن‌پ‌گ از ورود پ‌ک‌ک به صحنه مبارزات به عنوان میلادی در کردستان یاد کرد که تاریخ این سرزمین را به قبل و بعد از پ‌ک‌ک تقسیم می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه  به انقلاب زنان کورد در حزب کارگران کردستان اشاره میشود که به منبعی برای امید در جهان بدل شدەاند.

فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق یادآوری کرد پ‌ک‌ک زمانی به میدان آمد که رژیم اشغالگر ترکیه بکلی هویت ملی کردها را انکار می‌کرد. پ‌ک‌ک اما این مردم را سازمان داد و به خلقی بدل کرد که دنیا می‌بیند چگونه برای دفاع از موجودیت و آزادی خویش فدائیانه می‌جنگند.

این بیانیه به توفیق پ‌ک‌ک در رقم زدن یک انقلاب اجتماعی پرداخته و نوشته است درهنگامەای که ادعا می‌شد دورەی ایدئولوژی‌ و سوسیالیسم تمام شده و همه محتاج مدرنیتەی سرمایه‌داری هستند، پ‌ک‌ک گواهی بر نادرستی چنین ادعایی بود. پ‌ک‌ک با مبارزاتش بود که حقایق را آشکار کرد، به پویاترین جنبش انقلابی امروزی مبدل شد و به مردمان تحت ستم، روحیه و امید بخشید.

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع  خلق به ماههای متوالی مقاومت بی‌نظیر گریلاهای آزادی کردستان در کوهستان زاپ، متینا و آواشین نیز اشاره کرده و می‌گوید رزمندگان آپویی به جنگ و مقاومت فدائیانه در برابر ارتش اشغالگر ترکیه ادامه خواهند داد.