قطعنامه پایانی دومین کنگره مجلس خلق کمپ مخمور منتشر شد

دومین کنگره‌ی مجلس خلق دمکراتیک کمپ شهید رستم جودی (مخمور) پس از هفت روز پایان یافت. در پایان قطعنامه‌ی کنگره مجلس خلق کمپ مخمور اعلام شد.

قطعنامه دومین کنگره مجلس خلق مخمور توسط حاجی کاچان ریاست مشترک مجلس خلق کمپ مخمور قرائت شد که در آن آمده است: در کنگره حصر رهبری، رخدادهای سیاسی، وضعیت خلق کورد، مبارزات آزادی، توطئه‌های دشمن و مسئولیت‌ها و وظایف به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

کاچان همچنین اعلام کرد، در رابطه با امور و اقدامات دو سال گذشته شورای خلق، در زمینه‌های اقتصادی، زنان، اجتماعی، محیط زیست، جوانان، هنری، دیپلماتیک، آموزش و سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

ریاست مشترک مجلس خلق کمپ شهید رستم جودی اعلام کرد، حاضران، شرکت کنندگان و اعضای کنگره با روحیه و اراده پیشاهنگی کنگره را به عهده گرفتند و اعلام کردند، ما پناهجویان باکور کوردستان پناهجوی سیاسی هستیم و برای دست یافتن به زندگی آزاد راهی طولانی را در پیش گرفته‌ایم. تا جایگاه کوردستان و آزادی فیزیکی رهبر آپو محقق نشود، به مبارزات خود ادامه خواهیم داد و از راه شهدا صیانت خواهیم کرد.

در پایان قطعنامه کنگره نیز اعلام شد:

دومین کنگره خلق برای انجام تغییرات لازم به توافق های اجتماعی توجه کرده و تصمیمات جدیدی گرفته است. روسای مشترک جدید مجلس خلق و اعضای دیوان مجلس خلق انتخاب شدند و برای هر بخشی شورای ویژه‌ای نیز انتخاب شده است.