راهپیمایی آزادی با مراسم و پایکوبی آغاز شد

«راهپیمایی آزادی» برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با برگزاری مراسم شادی در اِلح و سِرت آغاز شد.

مردم اِلح و سِرت برای «راهپیمایی آزادی» که با درخواست پایان دادن به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و آزادی جسمانی وی آغاز شده بود، به راه افتادند.

افرادی که از اِلح برای راهپیمایی حرکت خواهند کرد در ۳ راهی (اوچ یول) گرد هم آمدند. مردم با سرود و آهنگ منتظر شدند تا راه بیفتند.

شعارهای «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» و  «زنده باد رهبر آپو» بارها تکرار شد.

مردم به سمت مرکز شهر آمد می‌روند.

سِرت

کسانی که برای شرکت در «راهپیمایی آزادی» رفتند، هنگام خروج از شهر توسط پلیس متوقف شدند. مردم به این امر واکنش نشان دادند و بر ادامه راهپیمایی خود اصرار کردند. جمعیتی که به مدت دو ساعت توسط پلیس متوقف شدند، در نهایت دوباره به راه خود ادامه دادند.