شمارەی ١٤ مجلەی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک منتشر شد

مجلەی آلترناتیو شمارەی ١٤ (دورەی سوم) ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد.

در این شمارە از مجلەی آلترناتیو بە مسائل گوناگونی پرداختە شدە است. ابتدا مسئلەی توطئەی بین‌المللی علیه رهبر آپو و خلق کورد ارزیابی گشتە کە همچون نسلکشی خلق کورد عنوان گردیدە است. انقلاب دموکراسی خلق‌های شرق کوردستان و ایران در ابعاد گوناگون و بر طبق پارادایم مدرنیتەی دمکراتیک در این شمارە بررسی گشتە است. در مقالات متعددی انقلاب جاری خلق‌ها در سطوح ذهنیتی، فرهنگی و سیاسی با درنظر گرفتن پیشاهنگی زنان و جوانان ارزیابی شدە است و در دفاع از اسلام دمکراتیک در مقابل اسلام دولتی‌شدە دو مقالە در مجلە جای گرفتە است. در آخر یک مقالە بە جنگ ویژە علیە خلق کورد و پژاک پرداختە است.

برای دریافت مجلە اینجا را کلیک نمائید.