سقوط یک فروند بالگرد در آمیدی- تجدید یافت

یک فروند بالگرد در منطقه چمانکی واقع در ناحیە آمیدی در استان دهوک سقوط کرد.

یک فروند بالگرد در منطقه چمانکی واقع در ناحیە آمیدی در استان دهوک سقوط کرد.

براساس اطلاعات بە دست آمدە، بالگرد در زمان سقوط آتش گرفته بود.

البته تا این لحظه مشخص نیست که این بالگرد به دلیل نقص فنی سقوط کرده یا هدف قرار گرفته و سرنگون شده است، همچنین معلوم نیست که متعلق به کدام دولت است.