سیامند معینی: حاکمیت ایران ناگزیر از تسلیم در مقابل ارادە خلق است

سیامند معینی ریاست مشترک پژاک در گفتگویی با روزنامە هاولاتی در باشور کوردستان اعلام نمود کە هدف استراتژیک ما تاسیس جامعەای آزاد و دمکراتیک است. وی در این گفتگو اظهار داشت کە دیر یا زود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از تسلیم در مقابل ارادە خلق خواهد شد

سیامند معینی ریاست مشترک پژاک در این گفتگو اعلام نمود کە خلقمان برای دستیابی بە حیاتی آزاد و برابر گامی را بە جلو گذاشتە است و پژاک در این بارە بە منظور دستیابی خلق بە آزادی خلق بە هر اقدامی کە لازم بە نظر برسد دست خواهد زد. معینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت کە ترکیب  پرچم جمهوری کوردستان با پرچم باشور کوردستان ستمی تاریخی بر خلقمان خواهد بود و لازم است خلقمان در مجموع و هم اکنون بیش از هر زمان دیگر هماهنگ باشد. وی همچنین می افزاید هدف استراتژیک ما تاسیس جامعەای آزاد و دمکراتیک است و با در این بارە با احزاب و اپوزیسیون کورد و ایرانی در ارتباط هستیم. از طرف دیگر حاکمیت هیچگاە انتظار این سطح بالا از قدرت متراکم در جامعە ایرانی را نداشت و هم اکنون شاهد ریزشهایی در داخل سیستم ایران هستیم.

متن گفتگوی روزنامە هاولاتی با سیامند معینی:

هاولاتی: بعد از بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات اخیر، طولانی ترین نوع آن هستند، بە نظر شما سمت و سوی این اعتراضات بە کجا خواهد رفت؟ آیا ادامە پیدا خواهند کرد یا در نحوە اعتراضات تغییراتی ایجاد میشود؟

سیامند معینی: درست است؛ قیام و اعتراضآت خلق از ابتدای بروی کار آمدن جمهوری اسلامی تداوم داشتە است، خصوصا کە خلق کورد از همان ابتدا این سیستم را نپذیرفتە است. اما هم اکنون مشاهدە میشود تمام خلقها و عناصر و مولفەهای ایران در مجموع بە علتهای مختلف و متراکم شدن مطالبات پاسخ نیافتە از سوی جمهوری اسلامی ایران، بپاخاستەاند. اما این بار میتوان گفت این راهپیماییها جدید بودە و بە عنوان رنسانسی فکری و مانند تغییری اساسی در نحوە اعتراضات قابل مشاهدە است. از آنجا کە زنان پیشاهنگی و رهبری آن را بر عهدە دارند، همین امر میتواند یکی از علتهای همان رنسانس فکری بە شمار رود. چرا زن و رهبری آن حایز اهمیت است؟ زن با شعار ژن، ژیان، آزادی توانستە است رهبری این انقلاب را بر عهدە بگیرد. اما اهمیت آن ناشی از این مسئلە است کە این انقلاب- آن را بە عنوان انقلاب تعریف میکنم- پیشاهنگ آن در کوردستان بودە است. با شهادت ژینا کە در تهران بە نحوی بسیار سبعانە در کوردستان بە شهادت رسید، خلقمان در روژهلات کوردستان و بەویژە در شهر قهرمان سنە، از او صیانت کردە و بر مزار ژینا شعار ژن، ژیان، آزادی سر دادە شد و دیری نپایید کە درجریان تحولات، بە شهرهای دیگر در ایران و تهران نیز رسیدە و تظاهرات و خیزشها علیە جمهوری اسلامی ایران در تمام شهرها ادامە یافتند. این خیزشها نشان میدهد کە اعتراضات این بار در منش نمایی و کاراکتر خود با دورەهای پیشین تمایز دارد، پیش از این نیز اعتراضات وجود داشتند، اما این بار خیزشها از خواست و ارادەای سیاسی برخوردارند و بیش از این، خواستار از میان برداشتن سیستم دیکتاتوری نیز هستند کە بیش از ٤٠ سال است در مسند قدرت قرار دارد.

 نکتە مهم دیگری کە در این انقلاب وجود داردم این است کە در آذربایجان، از تبریز پیام می رسد کە آذربایجان هوشیار است و حامی کوردستان است. از طرف دیگر از اهواز و تهران همان پیام بە یکدیگر ارسال میشود. این مهم نیز رنسانسی است کە باید آن را در قالب تغییر فکریی کە یکصدسال است کە در قالب سیستم اشغالگری کوردستان در چارچوب دولت-ملت بر کوردستان تحمیل کردە است، بازشناسی کرد. جامعە ما، بە ویژە کوردستان و ملتهای دیگر نیز مورد استثمار قرار میگیرند، تمام تلاشهای آنان برای ایجاد تنش و مشکل در میان ملتها و عناصر و مولفەهای مختلف نتوانستە است بە پیروزی دست پیدا کند. رد و بدل شدن این پیامها، تغییر بە دنبال داشتە و دیگر خلقهای ساکن ایران فریب حاکمیت مرکزی را نخوردە و بە نظر من این انقلان کە آغاز شدە است، بە نتیجە دست یافتە و تا بە آخر مسیر را طی میکند.

هاولاتی: برخورد حاکمیت با راهپیمایان و معترضان را چگونە می بینید؟ آیا بە نظر شما میتوان سراسیمگی و آشفتگی را مشاهدە کرد؟ آیا بر این باور نیستید کە حاکمیت عقلانیت و کنترل خود را از دست دادە است؟

سیامند معینی: کاربرد زور و سرکوب از ویژگیهای دیکتاتوری است، هرکس کە علیە سیستم باشد، تلاش میشود از سوی حاکمیت بە نحوی فیزیکی از میان برداشتە شود. اما هم اکنون سیستم با گونەای از آسیمگی و آشفتگی روبرو است. زیرا هیچگاە تصور نمیکرد کە این سطح از قدرت متراکم در جامعە ایرانی بە صورت همە جانبە ایجاد شود. هم اکنون در میان سیستم از درون پوکیدە جمهوری اسلامی، شاهد ریزش بودە و کسانی کە بە سیستم اعتقاد داشتند، تدریجا نارضایتی خود را نشان میدهند. همین مسئلە نشان میدهد کە سیستم از چنان قدرت و توانایی برخوردار نیست کە بتواند تمام جامعە را سرکوب کند. بە همین دلیل در خاتمە، درست است کە آنها تمام تلاش خود را انجام میدهند، اما بە نظر من هیچ اقتدار و نیرو و سلاحی نمیتواند مانع از این خیزش شود، بدون هیچ تردیدی با پیروزی خلق بە نتیجە خواهد رسید.

هاولاتی: ناظران بر این باورند کە همراە با شهادت هر فردی، در مراسم تدفین و سپس چهلم وی، خیزشهای وسیعتری روی میدهند، در این بارە شما چە نظری دارید؟

سیامند معینی: دراین بارە واقعیتی وجود دارد؛ قیام یا خیزشها هم اکنون بە سوی مرحلەای جدید گام برداشتەاند و میتواند بە مرحلە رویارویی با حاکمیت نیز برسد. شاید حاکمیت بر این باور باشد کە بتواند برای مدتی کوتاە این خیزش را سرکوب کند. اما این مسئلە تنها میتواند آرزوی رژیم باشد، اما هر جوانی کە جان خود را از دست میدهد، صدها جوان و انسان مبارز دیگر جای آنها را گرفتە و باعث گسترش حلقە این خیزشها می شود. در رابطە با انقلاب ژینا ما این مسئلە را مستقیما می بینیم کە تمام خلقها با تمام رویکردهای متفات فکری خود در این انقلاب مشارکت دارند، نزیک بە ٢٠ هزار نفر دستگیر شدەاند، صدها نفر جان خود را از دست دادەاند و هزاران نفر دیگر نیز مجروح هستند، اما هیچیک از این اقدامات باعث عقب نشینی خلق نشدە است. می بینیم کە جوانان  و بویژە زنان پیشاهنگی خلق را بر عهدە دارند. بە نظر من جرقە سرنگونی رژیم زدە شدە است و دیر یا زود این حاکمیت ناگزیر است تسلیم ارادە خلق شود. سرکوب خلق نمیتواند بە نحو کنونی ادامە پیدا کند.

هاولاتی: شعار ژن، ژیان، آزادی مفهوم و شعاری است کە عبدالە اوجالان نخستین بار آن را بکار بردە است و هم اکنون بر راهپیماییها و خیزشها سایە افکندە است. شما در یکی از گفتگوهایتان اشارە می کنید کە: ما مدتی است کە کار میکنیم کە نیروی پشتیبان را برای کوردستان ایجاد کنیم. آیا هم اکنون بر این باور نیستید کە با گفتن شعار ژن، ژیان، آزادی، در گستر ایران، در یافتن حامی و پشتیبان برای کوردستان موفق بودەاید؟

 سیامند معینی: بدون تردید شعار ژن، ژیان، ازادی و شعار همزیستی خلقها دو شعار اصلی هستند کە ما تلاش نمودەایم برای آن زمینە سازی کنیم. هم اکنون هم در نتیجە این خیزش و انقلاب می بینیم کە خلقهای ایران در کل این مطالبە را دارند. ژن، ژیان، آزادی تنها یک شعار نیست، بلکە فلسفەای است مبنی بر چگونگی حیات و زندگی انسان بر اساس ارادە. موضوعی کە شما بە آن اشارە می کنید برای پشتیبانی از انقلاب خلق کورد، خیزش و دوستی و همزیستی خلقها  از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا در تاریخ یکصدسالە ایران اشغالگران کوردستان همیشە تلاش کردەاند از پتانسیلهای ملتهای دیگر علیە ما استفادە کردە و زلقمان را سرکوب کنند. امروزە این سلاح از دست حاکمیت گرفتە شدە است و همین مسئلە گامی مهم است کە خلق کورد بتواند بە نحوی بهتر و قدرتمندتر در مواجهه با حاکمیتی قرار بگیرد کە سرزمینمان را اشغال کردە است. دو شعار مطرح شدە تعاریفی هستند کە ما تلاش کردەایم برای آن زمینە سازی کنیم آنچە کە اهمیت دارد- در شعار ژن، ژیان، آزادی- این است کە در کوردستان زنان کورد رهبری این شعار را بدست داشتەاند و کاری کردەاند کە در بخشهای دیگر ایران هم این مسئلە بازتاب پیداکند و طنین انداز شود. این شعارها نە فقط در ایران بلکە در خاورمیانە نیز طنین انداز شدە و میتوانند بە مبنایی برای دستیابی بە آزادی و دمکراتیزەکردن جامعە باشند تا در نهایت انسان بتواند آزادانە و با شان و حرمت زندگی کند.

هاوڵاتی: حمایت شما از اعتراضات و راهپیماییها در جە حدی است؟  پژاک در رابطە با نارضایتیها، از چە راهکارهایی استفادە میکند؟

سیامند معینی: شاید بتوانم با صراحت بگویم کە پژاک از نقشی اساسی برخوردار بودە است، اما در ١٥ سال گذشتە پژاک هزاران فرد مبارز را آموزش دادە است و بخش اکثریت این افراد آموزش دیدە، هم اکنون در جامعە هستند، بە همین دلیل پژاک را نمیتوان تنها بە عنوان یک حزب نظامی در نظر گرفت. پژاک یک نیروی سیاسی ایدئولژیک است و بر اساس مبنای فلسفی خود توانستە است بخش بزرگی از جامعە را سازماندهی کند، جامعە را بر اساس سبکی جدید آموزش دهد تا بتواند از سان و جایگاە خود دفاع کند. مسئلە نیست کە یک حزب یا یک سازمان چە اقدامی کردە است یان نکردە است؟ مسئلە مهم این است کە خلقمان برای دستیابی بە حیاتی آزاد، قدمی بە پیش گذاشتە است، پژاک در این بارە برای آزادی خلق خود هر اقدامی را کە برای دستیابی بە پیروزی نهایی لازم بداند انجام میدهد، پژاک حامی انقلاب آزادی است، خصوصا کە این انقلاب انقلاب زن است، انقلاب ایران در کوردستان است، و بدون شک هم اکنون و در آیندە نیز پژاک حامی و پشتیبان اصلی این انقلاب باقی خواهد ماند.

هاوڵاتی: شما در رابطە با عتراضات و خیزشهای روژهلات کوردستان و ایران در بیانیەای تحت عنوان راە حل انقلاب نوین خلقهای ایران اعلام کردەاید کە پرچم جموهری کوردستان در مهاباد را بە عنوان پرچمی مشترک با احزاب کوردی برای روژهلات کوردستان قبول دارید. بر چە اساسی چنین تصمیمی اتخاذ شد، آنهم در حالیکە حزب دمکرات پرچم معرفی شدە در باشور کوردستان را بە رسمی پذیرفتە است!

سیامند معینی: در این بارە ما بە پلورالیسم و آزادی فردی احترام می گذاریم.هر شخص و هر سازمانی برای نحوە تفکر خود از آزادی عمل برخوردار است و میتواند هر نمادی را برای خود برگزیند، ما بعد از مدت فراوانی بحث و گفتگو  در میان خودمان تصمیم گرفتیم کە در نهایت پرچم دورە جمهوری را بە عنوان پرچم دورە مبارزە برای روژهلات کوردستان تعیین کنیم، این مسئلە هم حق طبیعی ماست کە پرچمی برای خلقمان در روژهلات کوردستان تعیین شود. هر حزب دیگری هم کە پرچمی را انتخاب کند، امری طبیعی بە شمار میرود. آنچە کە تفکرات جمهوری را تداوم می بخشد، در ابعاد آزادی کوردستان، هویت ملی و دمکراتیک، ما خودمان را صاحب آن میدانیم. اما اینکە پرچم باشور را پرچم جمهوری کوردستان در مهاباد قلمداد کنند، بە گونەای گمراە کنندە است و ستمی تاریخ بر ما بە شمار می رود.

اینکە ما تصمیم گرفتەایم و اعلام کردەایم کە تا برگزاری کنگرەای ملی، کورد در مجموع در روژهلات کوردستان خود میتواند در آیندە بە آزادی نسبت بە آن رای دادە و تصمیم بگیرد کە آیا این پرچم را می پذیرد یا نە، هر گاە ملت ما آن را رد کند و پرچم جدیدی را قبول کند، این حق خلق است و میتوانند آن را تغییر دهند. اما تا آن زمان ما برای اتحاد نیروهاه روژهلات این پرچم را بە طور رسمی قبول می کنیم و از هم اکنون بە بعد این پرچم را قبول کردە و آن را بە اهتزاز در می آوریم.

هاوڵاتی: همراە با کوملە، سازمان کوردستانی حزب کمنیست ایران کار مشترک انجام میدهید، چرا با مرکز همکاری احزاب روژهلات کوردستان چنین تفاهم و همکاریی ندارید؟ در کل همکاری و کار مشترک شما با نیروهای اپوزیسیون ایرانی چگونە است؟

سیامند معینی: ما با تمام احزاب اپوزیسیون، اعم از ایرانی و کوردی، ارتباط داریم. اما در قالب همکاری، بیشتر با کوملە همکاری داریم و همکاریهای ما بە مرحلە عملی رسیدە و نتایج خوبی هم در برداشتە است. اما در رابطە با مرکز همکاری احزاب کوردستانی، نە از محتوای آن خبر داریم و نە میدانیم کە بر جە اساسی این مرکز فعالیت می کند. تصور می کنم کە ابتدا ٦ حزب بودند کە اکنون ٣ حزب در درون آن فعالیت دارند، لازم است کە آنها از پلتفرم درستی برای نحوە مبارزە با جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشند، اینکە هر شخصی جارچوبی را ایجاد کند، نمیشود؛ نخست لازم است کە مرحلەای برای تفاهم ایجاد شود، در مرحلە دوم لازم بە برگزاری نشست و سمینار وجود دارد تا در جارچوب پروژە و برنامەای مشخص و معلوم برای همکاری، حتی اگر یک مورد هم باشد، بتوان بە تفاهم رسید. نمیتوان کە گروهی را ایجاد کرد و گفت شما هم وارد شوید. ما بە هیچ نحوی برای تفاهمی از این دست اعتباری قایل نیستیم. ما مایل هستیم کە اگر در آیندە، گونەای از همکاری ایجاد شود، کە بە صورت جمعی و مشترک باشد. تمام نیروهای حاضر در میدان روژهلات کە فعال هستند، در آن مشارکت کنند. هم اکنون خلق کورد لازم است بیش از هر زمان دیگر هماهنگ باشد. زیرا این مرحلە، مرحلەای حساس بودە و اگر سیستم توتالیتر ایرانی هم دچار نابودی شود. تهدید سونیسم مرکزگرا همچنان باقی خواهد ماند و لازم است کە خلق کورد برای این مرحلە نیز از آمادگی برخوردار باشد و در آیندە ایران و روژهلات کوردستان نقش مهمی ایفا کند. اجازە ندهد کە اشغالگری بار دیگر بە کوردستان بازگردد. اجازە ندهد کە سیستم دیکتاتور و توتالیتر بار دیگر در ایران برقرار شود. این نظر ماست، بر اساس این نظر دمکراتیک تلاش و مبارزە می کنیم و آمادە همکاری با هر نیرویی هستیم کە جامعەای آزاد را در روژهلات کوردستان مستقر کند.

هاوڵاتی: شما در بیانیەاتان با نام راە حل انقلاب نوین خلقهای ایران درخواست میکنید کە نیروها خودشان را از مفهوم ملت پرستی و اتنی گرایی بە دور نگاە دارند، منظورتان از این درخواست چیست؟

سیامند معینی: نباید این مسائل را اشتباە درک کرد. ما کورد هستیم و برای آزادی کوردستان مبارزە می کنیم، اما هنگامی کە نژادپرستی موجود در خاورمیانە، در یکصدسال گذشتە سر بر آوردە و بعد از ایجاد سیستم ملت-دولت کە پروژە کلنیالیستی اروپایی بود، بر خاورمیانە نیز تحمیل شد. این نحوە تفکر مبتنی بر خودبرتربینی نژادی، بە دشمنی با هویتهای دیگر منجر می شود. یعنی در جوهرە خود، اگر سیستم دولت-ملت بر اساس سیستمی عربی، یا فارسی یا ترکی یا کوردی باشد، بیچگونە تفاوتی در ذات خود ندارد. در کاراکتر و نحوە نابودی همسان بودە و همیشە میتواند موجد ایجاد مشکلات در جامعەای باشد کە از چنین تفکر و هویتی برخوردار است،  آلترناتیف ما برای حل این معضل کنفدرالیسم دمکراتیک و خودمدیریتی دمکراتیک است کە در آن هر اتنیکی میتواند از این آزادی برخوردار باشد کە  در جارچوب مشخص شدە آزادانە زندگی کند، در سیستم کنفدرال در ادارە میهن و سیستم حق مشارکت داشتە باشد. در  راە حل ١١ مادەای اعلام شدە است کە هر حزبی اگر تفسیر درستی در رابطە سیستمی کە علیە آن مبارزە نکند، نداشتە باشد، پروژەای برای آیند نداشتە باشد، تاریخ برایش مجددا تکرار خواهد شد. خیزشهای کوردی کە تا کنون نتوانستەاند دستاوردهای اساسی داشتە باشند، بدین حلت است کە پروژەای درست و صحیح نداشتەاند تا بتوانند در آیندە جامعەاشان مشارکت داشتە باشند. این بدین معنا نیست کە دشمن ستمگر نیست و با تمام نیروی خود دست بە سرکوب نمیزند، بلکە لازم است کە در مقابل سرکوب و دشمنی ذهنیت ملت پرستی، ذهنیت تغییر دادە شود، ما در این جارچوب است کە با این مسئلە دشمنی می ورزیم. با این تفکر همراە نیستیم کە با ذهنیت نژاد پرستی، وارد منازعەای شویم کە خلقمان را در معرض خطر قرار دهد.

هاولاتی: آیا نیروی مسلح کورد- گریلا و پیشمرگ برای شرایط غیر منتظرە از آمادگی برخوردار هستند؟ مثلا برای نمونە زمانیکە دولت برای سرکوب اعتراضات و راهپیمایان تصمیم بە استفادە از نیروی مسلح بگیرد، شما در چنین موردی از این آمادگی برخوردار هستید کە برای دفاع از مردم از نیروی مسلح استفادە کنید؟

سیامند معینی: من میتوانم بە این پرسش بە نمایندگی از سوی پژاک پاسخ بدهم. نیروی گریلا مبتنی بر دفاع از خلق استوار است. از قدیم نیروهای پیشمرگە هم چنین نقشی داستەاند و از خلق در مقابل نیروی دشمن دفاع کردەاند. هم اکنون دشمن وارد نبردی رو در رو با خلق شدە است. خلق نیز در مقابل از مکانیزهای مختلفی استفادە می کند تا بتواند دیکتاتوری را بە زانو دربیاورد. در این راە نیز تا اندازەای موفق بودە است. زیرا دولت با تمام نیروی سرکوبگر خود نتوانستە است این خیزش را سرکوب کند. بە این معناست کە نیروی خلق از آمادگی بیشتری برخوردار بودە است کە نمیتوان آن را سرکوب کرد. درست است کە جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را وارد میدان نکردە است، اما بە این معنا هم نیست کە خلقمان با تمام  قوا وارد میدان شدە است. زمانیکە لازم باشد تمام نیروها و تمام انسانهای باوجدان از تواناییهای خود استفادە می کنند تا مانع از کستار و قتل مردم شوند و مانع از تحمیل ژنوسایدی دیگر بر خلقمان شوند. از همینرو، این مسئلەای است کە آیندە خود بە آن پاسخ می دهد و امیدوارم از طریقی آرام تر این وضعیت حل شود، اما اگر امکان آن هم وجود نداشتە باشد، بە نظرم خلقمان حد اقل از این آمادگی برخوردار است کە از دستاوردهای خود حراست کند.

هاولاتی: هدف استراتژیک پژاک در مقابلە با جمهوری اسلامی چیست؟ آیا شما برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکنید؟

سیامند معینی: هدف استراتژیک ما تاسیس جامعەای آزاد و دمکراتیک است. جامعەای کە انسان در آن بر مبنای  تعریف خود، از حیاتی کرامت مند برخوردار باشد. ما فرمولی بنام دولت و دمکراسی داریم، در چارچوب دولت و دمکراسی میتوان بە بودن دولتی- هم اکنون این دولت را تعریف نمیکنم- اشارە کرد. اما تا زمان رسیدن بە جامعەای دمکراتیک لازم است این فرمول کار خود را انجام دهد. مبنای سازماندهی جامعەای کە میخواهد از زندگی آزادی برخوردار باشد، از این ذهنیت برخوردار باشد کە آزادی مبنای جامعەای سالم است. هدف ما هم استقرار کنفدرالیسم دمکراتیک است. اما این بە این معنا نیست کە بعد از از میان رفتن نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در کوردستان یا ایران، کنفدرالیسم دمکراتیک مستقر شدە است، این هدفی است کە باید برای آن کار شود. لازم است خلقها بخشی از این فرایند باشند، زیرا در جریان این روند است کە انسجام خود را باز می یابد. خیزشهای اخیر ایران در آغاز شدە است و بە این معناست کە این فرایند اغاز شدە است، امیدواریم کە با آسیبهایی بسیار کم و در فاصلە زمانی بە نتیجە برسد و خلق بتواند بر اساس جایگاە و شان انسانی خود زندگی کند.

هاولاتی: از این سخن گفتە می شود کە فقدان آلترناتیف بزرگترین مانع در مقابل خیزشها و اعتراضات در روژهلات و ایران است. در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، آیا پروژەای برای سیستم بدیل میتواند وجود داشتە باشد؟

سیامند معینی: این واقعیتی است کە هم اکنون در ایران اپوزیسیونی هماهنگ وجود ندارد، اپوزیسیون وجود دارد، اما پراکندە است و تلاشهایی برای ایجاد انسجام و هماهنگی در میان اپوزیسیون وجود دارد. ما در حد لزوم برای آن کار کردەایم. هم با احزاب روژهلات کوردستان و هم با احزاب دیگر ایران میتوانیم در چارچوب پروژەهایی با همدیگر کار مشترک انجام بدهیم. در سال ٢٠١٦ پروژەای را بە تمام احزاب کوردستانی روژهلات کوردستان ارائە کردیم و در جریان آن بە ١٠ مادە اشارە کردیم کە بە عنوان پروژە پژاک، در ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و سایر مسائل سیاسی، کار مشترک صورت گیرد. در سازماندهی نیروها هماهنگیهایی ایجاد شود تا بتوانیم یک نیروی نظامی متشکل از نیروی پیشمرگە و گریلا سازماندهی شود کە بتوانند آزادیهای روژهلات کوردستان را حفظ کنند، همین مسالە تعریفی کوردی بودە و در جارچوب روژهلات کوردستان میتواند پروژەای باشد کە بە تمام نیروها و حزاب روژهلات کوردستان ارائە شد. همزمان در چارچوب ایران نیز پروژەای برای دمکراتیزە شدن بە تمام نیروها و احزاب سیاسی ارائە شد تا بتوانیم زیر یک چتر بخش بزرگی از خلقهای ایران بتوانند فعالیت کنند. پلتفرم خلقهای ایران را ارائە کردیم و این پلتفرم نخستین کنفرانس خود را در پارلمان اروپا برگزار کرد و توانست تا اندازەای با نیروها و خلقهای دیگر هماهنگی ایجاد کند. خصوصا کە ما از پروژە ویژەای برخورداریم کە تلاش میکنیم از طریق آن  با خلق بلوچ و عرب و آذری در چارچوب آن مبارزە کنیم. آنچە کە تمام ایران را در بر میگیرد، این است کە پروژە دمکراتیزاسیون تنها راە حل از میان برداشتن مسائل و مشکلات کنونی ایران است و در این راستا لازم است کە سیستم متمرکز از میان برداشتە شود، سیستم متمرکز بە عاملی برای دشمنی و تنش میان خلقها تبدیل شدە است، اما اگر این سیستم از میان برود، در پروسە دمکراتیزاسیون هم اگر افراد و سازمانهایی حضور داشتە باشند کە بە دمکراسی معتقد هستند، میتوان از طریق این پروژە جامعە را دمکراتیزە کنند.

هاوڵاتی: پژاک در لیست سازمانهای تروریستی قرار دارد، هدفم از این پرسش این است کە آیا در برهه های بعدی شما میتوانید در کنگرەهای بین المللیی حضور داشتە باشید کە برای جایگزینی سیستم ایران برگزار می شوند؟

سیامند معینی: پژاک هیچگاە در لیست سازمانهای تروریستی نبودە است. چنین ادعاهایی از جملە ابعاد جنگ ویژەای است کە علیە پژاک در جریان است. میز کاری مشترکی علیە پژاک توسط میت، سازمان اطلاعات ایران و میت ترک و خانوادە بارزانی ادارە می شود. تمام تلاشهای خود را بکار میگیرند کە پژاک را از منظر سیاسی و دیپلماتیک و حتی در میان خود خلق کورد بە گونەای بازنمایی کنند کە پژاک ضد خلق خود بودە و بخشی از مردم نیست. این اقدامات در چارچوب جنگ ویژە صورت می گیرند. ما در طول سال دهها کنفرانس و سمینار و تظاهرات را با نام پژاک در بیشتر کشورهای اروپایی برگزار میکنیم، هیچ وقت از طرف هیچ کشور اروپایی، آمریکایی و هیچ کشوری در جهان با مشکل و مانعی روبرو نبودەایم.

اشارە بە اینکە پژاک در لیست ترور قرار داردن، در چارچوب جنگ ویژە قرار دارد. پژاک در لیست ترور قرار ندارد، بهمین جهت در تمام نشستها و در تمام مجامع عمومی بە منظور سازماندهی اپوزیسیون، لازم است کە پژاک با شناسنامە خود، بە هویت خود، کارو فعالیت کند. صریحا اعلام میکنم کە عدم حضور پژاک در میان سازمانها میتواند بە نقص این سازمانها تعبیر شود. زیرا پژاک حزبی است کە در میدان حضور داشتە و خیزش روی دادە در ایران بە دوست و دشمن نشان میدهد کە نیروی فلسفی-فکری پشت این حزب از جە قدرتی برخوردار است  و میتواند بە آسانی وارد اذهان عمومی جامعە شدە و بە ایجاد تغییر و تحول منجر شود.

پژاک نیرویی است کە در آیندە میتواند بە بخشی از نیرویی تبدیل شود کە برای آزادی ایران و بە ویژە روژهلات کوردستان مبارزە میکند. با هیچ نیرویی کە خواستار انقیاد کوردستان باشد، هیچ سازشی نمیکند. بە همین دلیل است کە ما علیە چنین ذهنیتی نیز مبارزە می کنیم.

هاوڵاتی: ایران مرتبا احزاب روژهلات کوردستان تا تهدید می کند. بخشی از احزاب روژهلات کوردستان نیز نیروهایشان را از مرزهای نزدیک بە ایران خارج کردەاند. آیا بە عنوان پژاک از شما درخواست شدە است کە نیروهایتان را جابجا کنید؟

سیامند معینی: اینکە احزاب دیگر چگونە فعالیت می کنند و منافع خود را چگونە تعریف میکنند، خودشان میدانند. ما با اجازە هیچ کس در کوههای کوردستان مستقر نشدەایم کە با تهدید نیروی دیگری کوههای کوردستان را ترک کنیم. زیرا کوههای کوردستان بخشی از هویت آزادیخواهانە ما هستند، بە همین دلیل هم هست کە بە هیچ نیرویی اجازە نمیدهیم کە گونەای از شائبە تسلیم شدن و ضعف را بر ما تحمیل کند. هیچ نیرویی هم از ما درخواست نکردە است. هدف ما اساسا غیر از اینکە این کوهها محل استقرار اصلی ما است، در قلب خلقمان در روژهلات کوردستان و در بعد ذهنی و فکری در هر چهار بخش کوردستان از حمایت و پشتیبانی برخوردار هستیم. خلق انقلابی ما در بخشهای دیگر کوردستان، همیشە حامی مبارزات ما بودەاند، همین مسئلە هم نشاندهندە این است کە اساسا تفکر ما تفکری ملی است. در هر جایی از کوردستان کە لازم بودە است، برای نمونە در کوبانی، در باکور کوردستان، هر جایی کە بە پژاک نیازی بودە است ما در آنجا حضور داشتەایم. امروزە در روژهلات کوردستان نیازمند مبارزە و تداوم آن هستیم و توقع هم داریم خلقمان در باشور، باکور و روژااوا، مبارزە در روژهلات کوردستان را بە عنوان بخشی از مبارزە سراسری خود قلمداد کنند، بە عنوان خلق کورد همە از یک تعریف برخورداریم و یک روح مشترک داریم.