نوروز ۲۰۲۴ کارزار آزادی جهانی را به اوج رساند

در میادینی نوروزی که آزادی جسمانی رهبر آپو در آن مطالبه شد. رهبر آپو ۵۰سال قبل برای اینکه یک راهپیمایی نوروزی را آغاز نماید به همراه ۵ جوان یکمین گام‌ را برداشت. اکنون دها میلیون انسان در چنین سطح عظیمی به از حقیقت رهبری صیانت می‌کنند.

ما در نوروز ۲۰۲۴ قرار داریم،‌ طبق تاریخ این نوروز ۲۶۳۶مین می‌باشد. به مثابه جنبش ما نوروز آزادی را اعلام کردیم. ما به استقبال کارزار جهانی که برای آزادی جسمانی رهبر آپو آغاز کردیم، می‌رویم. در هر عرصه‌ای یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین نوروزها را شاهد بودیم،‌ که در چارچوب کارزار انجام شده بود. در هر چهار بخش کوردستان‌‌، از هر ۴ سوی جهان کوردها،‌ زنان، جوانان، دوستان،‌ تمامی خلق‌های فرودست، نیروهای دمکاراتیک انقلابی در این کارزار شرکت جسته و در میادین نوروزی آزادی جسمانی رهبر آپو را فریاد می‌زدند. برهمین اساس ما نوروزرا به تمام رفقا و به ویژه به رهبر آپو‌،‌ خلق‌ما، تمامی دوستان و خلق‌های فرودست تبریک می‌گوییم.  بخصوص ما نوروز را به گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان که نوروز را برای کسانی که مبارزه آزادی را انجام می‌دهند به یک سیل خروشان مبدل کرده‌اند را به علاقه‌ای فراوان تبریک می‌گوییم و برای مبارزه آزادی آنان پیروزی می‌خواهیم.

ما یاد شهدای نوروز را در شخص رفیق مظلوم دوغان، زکیه، رهشان، بریوان، روناهی و تمام شهدای خود که دها سال است در مبارزه گریلا شهید شده‌اند را با احترام، علاقه و قدردانی گرامی ‌می‌داریم.

بی‌گمان نوروز یکی از مشخص‌ترین افسانه‌های تاریخ انسانیت است. اما تاریخ هم شاهد این واقعیت است که هراندازه که مبارزه برعلیه ضحاک‌های نوین خاورمیانه پیشبرد می‌یابد، افسانه‌ی نوروز به مانند یک واقعیت زنده دوباره زیسته‌ می‌شود. عصری که با رهبر ‌آپو آغاز شد و پایه‌های سازمانی پ‌ک‌ک را در نوروز ۱۹۷۳ بنا نهاد، امروز به مشخص‌ترین حقیقت انسانیت آزاد مبدل شده‌اند. دیگر هرکس می‌تواند این مهم را ببیند. آتش نوروز در تمام نقاط جهان درحال گسترش می‌باشد،‌ انسانیت بر نوروز واقف است. آتش نوروز و اشتیاق آزادی و پیروزی تمامی فرودستان، زنان، جوانان و تمام انسانیت را در خود نهان می‌سازد. نوروز یکی از قدرتمندترین و سریعترین نیروهایی است که آزادی را انتشار می‌دهد،‌ ذهنیت‌، اراده، اراده و نشاط است و حتی می‌توانیم آن را تایین کننده زمان ما نام نهیم. این رهپیمایی آزادی در ۵۲مین سال خود است که رهبر آپو آن را آغاز کرده بود،‌ مبارزه آزادی که در خط مشی قهرمانی در حرکت است‌؛ با رنگ راستین خود نووروز را برای آزادی، کنش و پیروزی به اراده‌ای زنده تبدیل نموده است. حقیقت نوروز در در واقع در این مبارزه نمود یافته زیسته شده و خود را بنا می‌نهد. اگر ما بخواهیم درک کنیم که نوروز چیست، در این راهپیمایی برزگ آزادی که بیش از ۵۰ سال است تداوم دارد با آن را دید و مبارزه‌ای که در هر لحظه و گامی که بر‌می‌دارد را مشاهده کرد این کفایت خواهد کرد. بی‌گمان هیچ چیز ناگهانی و تصادفی رخ نداده است و به آسانی نیز پیشبرد داده نشده است. هر لحظه، هر ثانیه‌ی این مبارزه ۵۰ ساله،‌ راهپیمایی بزرگ آزادی با مبارزه‌ای ‌«بی‌امان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»ی که سخن رهبر آپو است آغاز شده و پیروز شده است. قهرمانی‌های بزرگی که در هر لحظه به انجام می‌رسند. برهه‌ای که با ذهنیت ژرف تاریخی،‌ با درک صحیح علم تاریخ و مبدایی که بر همین پایه دروس راستین را از تاریخ کورد و تاریخ بشریت آموخته آغاز شد و رهبر آپو اولین گام‌‌ها را بر همین اساس برداشت، امروز به آتش،‌ جستجو و مبارزه ‌آزادی مبدل شده‌اند که جهان را در نمود خود نگه ‌می‌دارد. بی‌گمان در این پیشرفت یک علم عمیق تاریخی وجود دارد،‌ یک درک صحیح تاریخی، یک برخورد و اشراف صحیح بر علم تاریخ وجود دارد. صاحب این مطالبه و نگرش است که شیوه‌ی راستین ماهیت آفریننده‌ی علم تاریخ را می‌زید، که این مهم را به مثابه تمام مادر تمام علوم تعریف می‌کند. اگر چنین پیشرفتی وجود نداشت عملکردی چنین نیز به وجود نمی‌آمد و امروزه به یکی از بزرگترین جشن‌ها در سطح جهان زیسته می‌شود مبدل نمی‌شد. دوباره در لوای این پیشرفت یک حیات و عملکردیک که طبق همان ذهنیت در حرکت است وجود دارد. برخورد و موضعی که این ماهیت را باژگون نساخته و به آن پایبند است وجود دارد. به مثابه یک افسانه، نوروز اتحاد را نمایندگی می‌کند، اراده آزاد،‌ خلق‌ها،‌ انسانیت، مبارزه، پیروزی، اراده آزاد خلق‌‌ها و انسانیت را نمایندگی می‌کند. داری چنین تعاریفی است. برهمین اساس، بر علیه سلطه‌گرایی و نظام دولت که در تاریخ انسانیت یک انحراف بزرگ می‌باشد،‌ مبارزه بزرگ آزادی و پیروزی آن را با پیشاهنگی خلق کورد که در کوردستان صورت پذیرفته را نمایندگی می‌کند. اگر امروز حقیقتی که نوروز از طرف جامعه کورد با پایبندی عظیم زیسته می‌شود و به نیروی مبدل شده که در میان خلق‌های همسایه در سراسر خاورمیانه و حتی جهان انتشار یابد، سرچشمه خود را از همین محتوا و ماهیتی که زیسته شده می‌گیرد.

درست است بمانند فصل بهار، زنده شدن بهار و پیشرفت حیات موجودات در حیاتی نوین که از زمستان به سمت بهار آمدن است، تعریف می‌شود. یک زایش نوین، حیاتی آزاد، پایبندی به آزادی و روح پیروزی را ابراز می‌دارد. این هم یکی از دیگر برخوردها در برابر نوروز است که در عین حال یکی دیگر از تعاریف آن ‌نیز می‌باشد. اما در ماهیت آن افسانه، ذهنیت آزادی برعلیه هرگونه فشار،‌ سرکوب، استثمار، سلطه‌گری و حملات اینان،‌ مقاومت و پیروزی است. نه تنها مقاومت و مبارزه بلکه پیروزی نیز وجود دارد.

واقعیت این امر که راهپیمایی آزادی بیش از ۵۰ ساله‌ی رهبر ‌آپو آغاز کرده، تاریخ را تا به این اندازه نوین و زنده ساخته و تا به امروز رسانده است،‌ به این دو دلیل می‌باشد. یکم اینکه، بنیاد خود را از پیشرفت ژرف ذهنیتی تاریخی و صیانت از آن کسب کرده است. دومین مورد هم این می‌باشد، که با جدیتی سترگ و پیشبر حیاتی عملی و طبق این ذهنیت است که ماهیت آن به شیوه‌ای صیح و کفایت کننده نمایندگی می‌شود. رهبر آپو هم این ذهنیت را آفرید و هم این حیات را به وجود آورد. این رهپیمایی نوین آزادی که با نوروز ۱۹۷۳ آغاز گشت در تمامی نوروزهای دیگر نمودی قدرتمند یافت و به پیش رفت. با نگرشی نوین،‌ مرحله‌ای نوین،‌ در برهه ۵۰سال گذشته در تمامی نوروزها نگرش آزادی، پایبندی و مبارزه بهتر از قبل پیشرفت داشته است. راه را برای ذهنیت، سازماندهی و مبارزه‌ای عظیم‌تر هموار ساخته است. بی‌گمان در این مورد یک ذهنیت درست وجود دارد، طبق ماهیت آن ذهنیت حیاتی، شجاعت و فداکاری که این زندگی بدان نیاز دارد و نمایندگی قهرمانی ایجاد شده است. به همین خاطر هم نوروز به مثابه مقاومت و پیروزی یک رخداد قهرمانی است. در تاریخ کوردستان یکی از گام‌های قهرمانی است. یک ایستار قهرمانانه، با اراده بودن،‌ کنش و پیروزی را نمایندگی می‌کند.

حول واقعیت این رهپیمایی آزادی که با رهبر آپو آغاز شده است،‌ خصوصیاتی طبق قهرمانی در این راهپیمایی بدست آمد. طرف دیگر از این مسئله این مورد می‌باشد. بی‌گمان این شجاعت و فداکاری آن را به سطح قهرمانی می‌رساند. این نیز از سوی شهدای این مبارزه نمایندگی می‌گردد. روح آزادی نوروز، ذهنیت، اراده‌یی که با شجاعت و فداکاری در تمامی نوروز بیش از پیش زنده شده و گسترش یافته است برای مبارزه راه را برای کنش و عملیات‌هایی سترگ هموار کرده و این کنش‌ها با دادن هزینه بدست می‌آیند. در هر شرایطی برخوردهای پیشرفت و عمل بدان تا به شهادت هم رسید و با قهرمانی چنین مشارکتی لازم است. رهبر ‌آپو از مراحل ابتدایی رهپیمایی آزادی گام به گام چنین خط ‌مشی قهرمانی را پیشرفت داد و در نمود شخصیتی خود ایجاد ساخت. بی‌گمان بزرگترین نمایندگی این مسئله نیز حقیقت مقاومت زندان است که در سال ۱۹۸۲ برعلیه ظلم کودتای فاشیستی و نظامی ۱۲ سپتامبر که برضد اهداف قتل‌‌عام و نابودی انسانیت از داخل و خارج از زندان،‌ پیروز شد می‌باشد. کسی که این مقاومت را آغاز نمود رفیق مظلوم دوغان است. حقیقت نوروز به مثابه سرچشمه‌ای که به مقاومت و ذهنیت آزادی اینچنین نیرو می‌بخشد،‌ اراده و نیروی آغازیدن رهپیمایی نوین نوروزی در سال ۱۹۷۳ نهفته است. این حقیقت ذهنیت،‌ روح،‌ اراده،‌ جسارت و فداکاری است که نوروز در تاریخ جای گرفته است. چیزیکه که مبارزه را به خط فدائیانه می‌کشاند این جنبش را به جنبشی فدائیان دگرگون می‌سازد،‌ تنها نگرش تاریخی است. نوروز سال ۱۹۸۲ که با مقاومت رفیق مظلوم دوغان از نو دوباره زیسته شد و پس از آن مقاومت زندان‌ها که برعلیه ظلم رژیم فاشیست و نظامی ۱۲ سپتامبر به یک پیروزی بزرگ ایدئولوژیک دست یافت دیگر به منصه حضور رسید. ما بخوبی می‌دانیم که این مقاومت واقعیتی چنین است که ۴۲ سال است به مقاومت خلق،‌ گریلا، کنش‌های زنان و جوانان روح می‌بخشد و ذهنیت و اراد را می‌آفریند. امروز در ۴۲مین سالگرد خود هنوز هم طراوت زندگانی،‌ نیروی دستور دادنش، به جزا رساندن و مختصر بگوییم تاثیرات خود را هنوز هم حفظ کرده است. همچنین این مهم،‌ سطح و ژرفای کنش‌ها را بسیار گسترش داده و سترگ ساخت. ۴۲سال قبل نه تنها به زندان‌ها فروغ بخشید بلکه برضد رژیم فاشیست و نظامی ۱۲ سپتامبر که زندان شهر‌ آمد را بنا نهاده بودند نیز یک جرقه را برافروخت و امروز در ۴۲مین سالگرد خود به چنین حقیقتی تبدیل شده است که نه تنها تمام کوردستان و نه تنها سراسر خاورمیانه بلکه تمام جهان را روشنایی می‌بخشد. هرکسی مقاومت زندان‌ها را بیان می‌دارد، در تلاش است که آن را درک کند، هرکس از حقیقت مظلوم دوغان بحث می‌کند. رهبر آپو او را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«کاوه‌ی معاصر» نام نهاد. آفریننده افسانه‌ کاوه‌ی آهنگر را نوین ساخته و به امروز رساند و اینچنین آن را تعریف نمود. برهمین اساس تایین نمود که مقاومت نوروز به مثابه مقاومت مظلوم آغاز شده و موجودیت خود را ادامه می‌دهد. دها و حتی هزاران جوان، زنان و مردان به منصه حضور رسیدند و به رهرو او مبدل شدند، با شجاعتی عظیم در این مبارزه مشارکت کردند. از خود را آتش زدن تا منفجر کردن در قلب دشمن،‌ با تمامی راه و روش‌های نبرد برعلیه دشمن جنگیدند و مبارزه آزادی تفاومت‌مند و جنگ آزادی به وقوع پیوست. در هر مرحله از این نبرد شهدای قهرمان بزرگی وجود دارد. در هر نوروز یک قهرمانی جدید، عملیات‌ و کنش‌های نوین و سترگ قهرمانی شکل گرفتند. بی‌گمان چنین بود مبارزه‌ای صورت گرفت که آن را زنده نگه‌داشت،‌ جرقه‌ای که ۴۲سال قبل در زندان شهر ‌آمد برافروخته شد را زنده ساخت، شعله‌ور کرد،‌ نیرومند نمود و به آن را به امروز رساند و به دلیل مبدل شد که زندگانی و تاثیری او تا به این اندازه قدرتمند زیسته شود. این کوشش رهبر بود که با فکر، روح و اراده‌ای مداوم مبارز‌ه‌ای اینچنین بزرگ را آفرید و شهدای قهرمانی که خون، حیات و جان خود را به این مبارزه بخشیدند ظهور یافتند به حقیقیت مبدل شدند.

 

دستیابی به ذهنیت و اراده مبارزه،‌ بزرگترین سرچشمه شادی،‌ اشتیاق و هیجان است

افسانه‌ایی که امروز به حقیقتی زنده و بنیادین مبدل شده است. اگر ما نوروز را جشن بگیریم و جشن‌گرفتنی صحیح را عملی سازیم،‌ قبل از هر چیز لازم است این رهپیمایی بزرگ آزادی ۵۰ساله را که یک انتقال ذهنیت تاریخی ژرف تا به امروز است را به درستی درک کنیم، این مبارزه با کدام روح،‌ ذهنیت،‌ اراده و قهرمانی درهر گام به پیش‌ رفت، با دادن کدام هزینه‌ها تا به امروز رسید، لازم است که این موارد به درستی فهم شود. دستیابی به ذهنیت و اراده مبارزه،‌ بزرگترین سرچشمه شادی،‌ اشتیاق و هیجان است و اگر مبارزه‌ای بدین گونه باشد بی‌گمان هیچ چیز دیگر تا به این اندازه مشتاقانه‌تر و هیجان‌آور نخواهد بود. به‌ویژه اگر این مبارزه پیروزی بدست آورد،‌ برعلیه هرگونه واپسگرایی‌ ‌‌‌‌(ارتجاع)، سلطه‌ورزی و سیستم دولت،‌ ذهنیت و سیاست مردسالارانه که آن را تغذیه می‌کند،‌ ضرباتی پشت‌سرهم را وارد می‌سازد،‌ پیشرفت و دستاوردهای جدیدی را بدست می‌آورد، براساس آزادی زنان حیاتی آزاد را گام به گام به پیش‌‌می‌برد، چیزیکه از این مهم هیجان و امید به انسان‌ها ببخشد وجود ندارد.

در مبارزه ۵۰ ساله این حقیقت وجود دارد. استیاق،‌ هیجان و ذهنیتی که در این سطح زیسته می‌شود، یقینا بنیاد خود را از این حقیقت کسب می‌کند. این نیز موقعیتی است که قابل درک است،‌ اما فهمی صحیح و کفایت کننده لازم است. اما درعین حال لازم است که واقعیت مبارزه، اینکه چگونه به اجرا در‌می‌آید، کسانی که پیشاهنگی می‌کنند چگونه هزینه می‌دهند و به پیش می‌روند و خود را به پیروزی می‌رسانند. باید بر خط مشی مبارزه بخوبی واقف بود. تنها به نتایج نگریسته شود، دستاوردهای آن دیده شود و تنها از دور تجربه کردن این اشتیاق و هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کفایت کننده نیست. اینچنین بودن و زیستن خوب بوده و لازم است اما اگر تفاوت حقایق را درک کرده و پایبند به آن حقایق باشند می‌توان به نتیجه رسید. اگر در مبارزه مشارکت شود این صحیح‌تر و معنادار تر خواهد بود. در نتیجه‌ی این هیجانی شدن و انتشار این موارد لازم است برای آن محق هم بود و یا تنها یکطرفه به نتایج نگریستن و دستاوردها را دیدن و نوروز را با آن جشن گرفتن و بخواهد که بر این مبنا زندگی خود را بسر برد، یقینا کار درستی نیست. چنین چیزی ممکن است راه را برای وضعیتی مشابه اینکه بدون رنج و مبارزه کردن،‌ دستاوردهای بدست آمده را مصادره کردن هموار کند، این می‌تواند بدین معنا باشد که از مبارزه بخشهایی را دریافت کند و به زندگی شخصی خود منتقل کند. بی‌گمان این کاری درست نیست. این به معنای دزدی،‌ استثمار،‌ مصادره ارز‌ش‌هایی است که کسانی دیگر ایجاد ساخته‌اند این کار خود موضعی باژگونه از حقیقت نوروز است. در برابر این اعمال، این ذهنیت،‌ اراده، مبارزه،‌ شجاعت و فداکاری است که نوروز را به نوروز مبدل ساخته است. کسانی که برعکس این موارد عمل می‌کنند نوروز را از ماهیت راستین خود تهی می‌سازند. کسانیکه باژگونه با نوروز برخورد می‌کند درواقع نوروز را از میان برداشته و از ماهیت آن جدایش می‌سازند. نوروز را به ابزاری برای استثمار، ابزار بهره‌وری و ابزار زندگی شخصی مبدل می‌کنند. اما در نگرش‌، روح، حقیقت و افسانه نوروز چنین چیزی وجود ندارد. در واقعیت حیات آن هم وجود ندارد. بخوبی دانسته می‌شود که این مبارزه بیش از ۵۰ساله چگونه به پیش رفته است، هر نوروز چگونه زیسته شده و با کدام روح،‌ اراده، ‌مبارزه، فداکاری، خون، عرق ریختن و رنج آن را به منصه حضور رسانیده است. هنوز هم این حقیقت زنده است. این ذهنیت و نگرش از بین نرفته گم نشده و به فراموشی سپرده نشده است، آن تاریخ به وضعیتی نرسیده که تحریف‌اش کرده و منحرفش گردانند. هنوز هم پیشاهنگان زنده او در میدان هستند، کسانیکه مبارزه ‌می‌کنند و از آن صیانت به عمل می‌آوردند هنوز وجود دارند. حقیقت رهبری وجود دارد که این مبارزه را آغاز نمود،‌ مبارزه خود را ادامه می‌دهد،‌ هزاران شهید قهرمان شاهد این مبارزه و پیروزی‌اش هستند. اجازه نمی‌دهند هیچکس این را باژگون سازد،‌ مطابق امیال شخصی خود از آن برداشت کند،‌ حول شخص خود و بهره‌مندی شخص خود از آن صیانت کند. چنین اجازه‌ای را به هیچکس نمی‌دهد. بلکه ماهیت نوروز را نمایندگی می‌کنند و هرکسی را ایجاب می‌کند که نوروز را به درستی درک نموده و به صحیحانه آن را بزیند. لازم است از نوروز اینچین ارزیابی و برداشت شود.

 

پ‌ک‌ک یک حزب نوروزی است

پ‌ک‌ک اولین جلسه خود را در نوروز انجام داد و بنیادهای سازمانی را در روز نوروز ایجاد ساخت. هرچند که بنیانگذاری رسمی چند سال بعد انجام شده باشد نیز، پ‌ک‌ک به‌مثابه یک حزب و جنبش نوروز به وجود آمد. اولین تصمیم بزرگ خود را در نوروز گرفت‌‌‌. رهبر آپو خود را به نوروز و پ‌ک‌ک پایبند دانست. به شیوه‌ای کلی روح و ذهنیت ‌آزادی را عملی ساخت. به مثابه نیروی پیشاهنگ مبارزه، گریلا بدین صورت به منصه حضور رسید. این قهرمانی سترگ اینچنین به وجود آمد. انقلاب ذهنی آزادی زنان نیز در ارتباط با همین مورد به پیش رفت و به پیشگام تمام انقلاب‌ها مبدل شد. جوانان کورد با این ذهنیت به آپویی مبدل شدند و در سطوح عظیمی شجاعت و فداکاری بسیاری نشان دادند. اینان واقعیاتی مشخص هستند.

لازم است ما گسترش و ذهنیت تاریخی که حقیقت نوروز را بیان می‌دارد، را به درستی دیده و این نگرش را بخوبی درک نماییم. لازم است تمام نوروزها را با این معنا جشن بگیریم. برای همین هم باید نوروزها را بربنیاد رهبری و شهدا به درستی درک نماییم،‌ بر اساس خط نوروز خود را مورد خود انتقادی قرار داده و خود را پیشبرد دهیم. برخورد صحیح با نوروز چنین است. نگرش تاریخی الزامی می‌دارد که بخوبی بر آن واقف بود و زیست. برای همین هم باید خود را از خطاها رها ساخت،‌ خود را مورد خود انتقادی قرار داد و به پیشرفت رسید با این مورد تحولات و انقلاب شخصیتی عملی می‌شود. تعریف نوروز به مثابه حقیقت آزادی،‌ آفرینش و رستاخیز ابراز می‌شود. لازم است این واقعیت‌ها را در نوروز ۲۰۲۴ بیان کنیم. زیرا که اشتیاق و هیجان هنوز هم نیرومندانه پابرجاست، بزرگی در سطوح مهمی وجود دارد،‌ این سطح بیانگر نیرو و شکوه است. می‌توان گفت این بزرگترین نوروز است که زیسته می‌شود. اشتیاق و هیجان نوروز که ابراز آن هستند، از چند هفته قبل از آن هم آغاز می‌شود. در روز ۲۱ مارس به اوج خود می‌رسد. میلیون‌ها انسان در میادین نوروز حضور به عمل رساندند. این مورد هم در شهر آمد، در تمام میادین روژاوا و روژهلات کوردستان عیان شد. در باشور کوردستان و سراسر جهان نیز آشکار گشت. در اروپا هم بدینگونه بود. میادین جشن گرفتن نوروز مملو از جمعیت بودند،‌ شمار کسانی که با اشتیاق و هیجان نوروز یکی گشته بودند به میلیون‌ها نفر رسید و مشخص است که به ده هزاران هم خواهد رسید. تنها در روژاوا و روژهلات به راحتی به سطح ده هزاران نفری می‌رسد. زمانیکه باکور کوردستان و خارج از میهن هم را به آن اضافه کنیم و خلق کوردی که از ذهنیت‌، روح و مبارزه ملی خود صیانت می‌کنند اما به دلیل جنگ ویژه در ترکیه پراکنده شده‌اند را هم به آن اضافه کنیم به دها میلیون نفر خواهد رسید. لازم است این موارد را بخوبی دید این چیزی معمولی نیست در جهان امروزین ما هژمونی کاپیتالیست جهانی حملات لیبرالی انجام می‌دهد،‌ در تمام نقاط جهان حملات جنگ ویژه،‌ جنگ روانی را به وسیله رسانه و مطبوعات،‌ تکنولوژی،‌ هنر و غیره انجام داده. روح و ذهنیت بشر را با قتل‌عام اجتماعی، پوچ می‌سازد. به یمن جشن گرفتن‌های نوروز دها هزار انسان از هر ۴ بخش کوردستان و سراسر جهان نگرش و حقایق اینچنینی را بدست آورده‌اند. این چیزی سطحی و معمولی نیست و لازم است حول آن حقایق با این موارد برخورد نمود.

لازم است بخوبی بر این واقعیت‌ها را درک کرد. امروزه دها میلیون انسان آزادی جسمانی رهبر آپو را مطالبه می‌کنند. همچنین لازم است که تنها در چارچوب این واقعیت و اشتیاق آن ارزیابی نشود. این میلیون‌ها انسانی که به میادین سرازیر شده و کنش انجام ‌می‌دهند و به در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند دارای نگرش و اراده‌ای بزرگ هستند. در جهان هیچ چیز بی‌حساب و بدون دلیل ایجاد نمی‌شود. علیرغم تمام آن فشار و سرکوب‌ها،‌ ذهنیت،‌ اراده، شجاعت و فداکاری معظم وجود نداشته باشد،‌ این موارد عملی نمی‌شود. فشار و حملات روانی و ایدئولوژیک وجود دارند و در برابر مشارکت کنندگان نوروز فشار و سرکوب و حملات پلیس‌ها در تمام نقاط دیده می‌شود. این اعمال در دولت‌هایی که خود را دمکراتیک اعلام کرده‌اند تا به دیکتاتوری فاشیست آک‌پ و م‌ه‌پ مشاهده می‌شود. این اعمال به تمامی تحرکاتی سیاسی هستند. اگر ما بخوبی بدان بنگریم نوروز به معنای مبارزه در برابر حملات روانی،‌ معنوی و ایدئولوژیک نیز می‌باشد. این مهم دارای یک ذهنیت بودن را الزامی می‌دارد،‌ ضرورتش داشتن یک سازماندهی است که بر بنیاد آن شجاعت و فداکاری ایجاد شده باشد. این مورد بی‌گمان بدین گونه است. همچنین در بسیاری از نقاط در برابر فشار فصلی و طبیعت نیز یک مبارزه بزرگ جریان دارد. علیرغم برف و سرما نیز سالمندان، کودکان و حتی بیمارها هم با آن روح و نگرش به سمت میادین نوروزی روانه می‌شوند.

ما باید ابراز مشخص این را نیز در چارچوب مطالبات آشکار را نیز ارزیابی و شرح دهیم. در عین حال این اشتیاق، هیجان‌، نگرش و شجاعت عظیم خود را به نتیجه خواهند رساند. علیرغم تمام فشارها نیز امروز دها میلیون نفر در میادین نوروزی آزادی جسمانی رهبر آپو را فریاد می‌زنند. شرکت‌کنندگان در نوروز به آن فشارها اعتنایی ندارند و هیچ مانعی را پیش‌روی خود نمی‌شناسند. آنان مطالبه خود را بیان می‌دارند. دها هزار میلیون آزادیخواه در چارچوب همان مطالبه به یکصدا تبدیل می‌شوند.  سطح ذهنیت، سازماندهی و مبارزه بدینصورت است. آن هم مطالبه آزادی جسمانی رهبر آپو است. این مورد تا به این اندازه شفاف است. حقیقت رهبر آپو تا بدین اندازه بخوبی دانسته می‌شود و این راه را برای این مورد هموار می‌سازد که آزادیخواهان از آزادی جسمانی رهبر‌ ‌آپو بسیار صیانت نمایند. هرکس آزادی خود را در آزادی رهبر آپو می‌بیند. آزادی جسمانی رهبر ‌آپو، آزادی و رهایی تمام فرودستان، جوانان، کارگران،‌ زحمتکشان و زنان را نمایندگی می‌کند. هر کس آزادی خود، موجودیت خود و حیات دمکراتیک را در آزادی جسمانی رهبر آپو می‌بیند و این مهم نیز یک اتحاد را ابراز می‌دارد و به منصه ظهور می‌رساند. این کارزار هرچه که می‌گذرد گسترش یافته و خود را در سراسر جهان نمایان می‌سازد. اینها به تمامی برای درک جشن نوروزهای امروزین بسیار مهم هستند. ارزیابی‌هایی بهتری لازم است. بزرگی و شکوه نوروز و حقیقت سترگ بودن نوروز ۲۰۲۴ از تمام نوروزهای دیگر مرتبط با این مبناهاست.

 

ما به مثابه جنبش و خلق نوروز سال ۲۰۲۴ را در چارچوب کارزار آزادی جهانی که آزادی جسمانی رهبر آپو و رهیافت مسئله کورد را اساس می‌گیرد،‌ استقبال می‌کنیم. کارزاری که مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ در ۷۴ مرکز جهانی با عنوان ‌«آزادی برای رهبر آپو، راه‌حل برای مسئله کورد» آغاز شد وجود دارد. این کارزار بیشتر از سمت مناطق و مراکز جداگانه در جهان از طرف روشنفکران، هنرمندان، زحمتکشان، کارگران، سندکالیست،‌ زنان،‌ جوانان، آکادمیسین‌ها،‌ افراد و سازمان‌هایی که اجتماع را بنا می‌نهند آغاز کردند. پیشگامان این کارزار آکادمیسین‌ها، سندیکای کارگران، جمعیت هنرمندان، سازمان‌های زنان و جوانان بودند. اولین بار است که این کنش در سراسر جهان با عنوان مبارزه آزادی کوردها از سمت جوامع آزادیخواه، انقلابی سوسیالیست و دمکرات صاحب نگرش خود را در این سطح نشان داده شده و صورت گرفت.

این نیز اهمیت، گستردگی،‌ نیرو و تاثیر پارادایم مدرنیته دمکراتیک رهبر آپو را نشان می‌دهد. همچنین به شیوه‌ای زلال دیدیم که که جنبش آزادی آپویی در سراسر جهان تا چه اندازه گسترش یافته است. اینان مسائلی بسیار مهم و معنادارند. بی‌گمان این ۵۰ سال است که مبارزه‌ای سترگ جریان دارد،‌ از نبرد گریلا گرفته تا به تمامی لایه‌های اجتماع این مبارزه بزرگ را از خود را نشان می‌دهند و به سطحی جهانی رسید. این بسیار اهمیت دارد. این مورد تاثیری عظیم نیز بر جامعه کورد ایجاد ساخت. همچنین تاثیرات بسیاری را بر انسانیت نیز برجای نهاد به معنای تمامی دوستان و حتی دشمان و هرکس دیگری گذاشت. دوستان خلق کورد اراده‌ای قدرتمندتری را بدست آوردند و در واقع بدین سطح و باوری رسیدند که این مبارزه آزادی کوردها در جهان پراکنش یافته و به مثابه یک انقلاب جهانی پیروزی کسب کند. مرتبط با این موارد هم پشتیبانی از مبارزه نیز افزایش یافت،‌ ارتباطاتی جدید ایجاد شد و ائتلاف، توافقات و مشارکت ترتیب داده شدند. به مثابه یک جنبش دمکراسی و آزادی جهانی با برداشتن گام‌هایی مهم و مصمم و پیشرفت‌هایی حاصل شدند که از هم اکنون می‌توان تاثیرات آن را مشاهده کرد.

 

‌(*) مقاله‌ای که دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان ‌(پ‌ک‌ک) برای روزنامه‌ی سرخوبون ‌(Serxwebûn) به رشته تحریر در‌آورده است.